תנאי השימוש במגזין

1.     כללי

1.1.     חשבונית ירוקה בע"מ, ח"פ 514756428 ("החברה") מפרסמת מגזין העוסק בניהול עסקים קטנים ובינוניים, באתר האינטרנט של החברה, בדף  https://www.greeninvoice.co.il/magazine/ ("המגזין") במסגרתו מפורסמות
כתבות שונות ("הכתבות").
1.2.      תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש במגזין") מסדירים את השימוש במגזין וקריאת הכתבות על ידי יחיד המשתמש במגזין ("המשתמש/ים").
1.3.      אין בתנאי השימוש במגזין כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה.
1.4.      הגלישה במגזין ו/או קריאת הכתבות מהווים הסכמה וקבלת תנאי השימוש במגזין. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש במגזין (חלקם או כולם), אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במגזין או לקרוא את הכתבות, כולן או חלקן­.
1.5.      מובהר בזאת כי תנאי השימוש במגזין פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
1.6.      החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש במגזין בכל עת. שינתה החברה את תנאי השימוש במגזין, תעדכן את תנאי השימוש במגזין ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.
1.7.      תנאי השימוש במגזין נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מכוונים לכל המגדרים.
1.8.      תנאי השימוש הכלליים של החברה זמינים באתר https://www.greeninvoice.co.il/terms. תנאי השימוש הכלליים פועלים במקביל ובאים להוסיף על תנאי השימוש במגזין.
1.9.      מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה ב https://www.greeninvoice.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במגזין.

2.     התחייבות המשתמש

2.1       המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למגזין:

2.1.1           גלישה, סריקה או שימוש במגזין באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
2.1.2           מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);
2.1.3           העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון
הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
2.1.4           ביצוע פעולה בעיצוב המגזין, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים במגזין.

2.2       באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במגזין וקריאת הכתבות, כי התכנים שבמגזין ו/או בכתבות אכן מתאימים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת התכנים לצרכיו.

3.     שימוש במגזין וקריאת הכתבות

3.1       החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי קריאת כתבות מסוימות תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם למגזין, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה.
3.2       החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או למנוע את הגישה למגזין ולכתבות (כולן או חלקן) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי תנאי השימוש במגזין, או מכתובות ומאתרים אשר עלולים לגרם נזק לחברה או למוצריה, והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
3.3       באפשרות המשתמש להציע נושאים ורעיונות לכתיבת כתבות, ואף לכתוב בשמו, באמצעות כתובת המייל: support@greeninvoice.co.il ("ההצעות"). מובהר בזאת כי החברה רשאית להשתמש בהצעות הנשלחות על ידי
המשתמש, ללא כל תמורה. כל תוצר הנובע מהצעות שנשלחו לכתובת מייל זו, הוא קניינה הבלעדי של החברה, וחל עליו סעיף ‎4 לתנאי השימוש במגזין, אלא אם הוסכם אחרת בין המשתמש לחברה.

4.     הגבלת אחריות

4.1       השימוש במגזין הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי. המגזין, הכתבות ושאר התכנים במגזין מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה,
כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במגזין ומקריאת הכתבות, לרבות כתוצאה מפעולה שבוצעה על סמך המידע שפורסם במגזין או בכתבות.
4.2       המידע והתוכן המוצגים במגזין ובכתבות הם בגדר דעה, ואין מדובר בייעוץ משפטי, חשבונאי או מקצועי כלשהו, והם אינם נועדו להחליף ייעוץ משפטי, חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת
שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על המגזין או על הכתבות מעבר לקבלת המידע המופיע בהם. מענה שיינתן על ידי החברה במסגרת תמיכה תפעולית במגזין או שירות
לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.
4.3       חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים במגזין מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או
אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
4.4       מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה
על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים
עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות
אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.

5.     קניין רוחני

5.1       מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים במגזין ובכתבות, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בהם (לרבות פרטי
המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לכתבות ולמגזין – הם בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).
5.2       למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי השימוש במגזין אינם יוצרים, בשום צורה, או מקנים למשתמש זכויות כלשהן במגזין, בתכני הכתבות או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש במגזין ולקרוא
את הכתבות, בהתאם לתנאי השימוש במגזין).
5.3       השם "חשבונית ירוקה" או "green invoice" או "מורנינג" או "Morning" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל
מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאי השימוש במגזין.
5.4       המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במגזין או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את תנאי השימוש במגזין, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב
ומראש.
5.5       המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה (שפירוט אודות אסיפתו ושמירתו יימצא במדיניות הפרטיות של החברה) או נאסף באופן אוטומטי במהלך
ביקורו במגזין, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים מכל סוג שהוא, ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש;
מחקרים; ניתוחים; השוואות; סקרים; המלצות; חישובים; או יצירת יצירות נגזרות, הכל בהתבסס על מידע שנמסר על ידי או אודות המשתמש כאמור, בין אם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (תוצרי
הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא תהיה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע
הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או
באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.
5.6       הוראות סעיף ‏‏‏זה יחולו אף לאחר הפסקת שימוש המשתמש במגזין ו/או הפסקת קריאת הכתבות, מכל סיבה שהיא.

6.     תמיכה טכנית

6.1       חשבונית ירוקה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר האלקטרוני של החברה, בכתובת support@greeninvoice.co.il . מענה לכל פנייה יינתן עד עשרים וארבע (24) שעות לכל היותר. שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות
18:00-09:00 בימי העסקים הרגילים.

7.     ברירת דין וסמכות שיפוט

7.1       סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאי השימוש במגזין, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על תנאי השימוש במגזין יהיה הדין
הישראלי בלבד.