מדריך מע"מ לעסק חדש

במדריך זה מובא מידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות - ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ.

מי נדרש להירשם כעוסק במע"מ, ומתי?

אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע''מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

 

אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק, על פי הפירוט הבא:

עוסק (יחיד)

 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

שותפות (שני אנשים או יותר)

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע''מ

חברה בע"מ

 • אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

קבלת אישור על הרישום כעוסק

 • לאחר ביצוע הרישום, תקבל אישור על כך בו במקום (בנוסף, תישלח אליך בדואר תעודת עוסק מורשה)
 • בעת ביצוע הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע"מ לדיווח הראשון.

 

עוסק פטור

 • עסק אשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה (הסכום מתעדכן פעם בשנה ועומד על ‎100,491 ₪ נכון לינואר 2020), יסווג כ"עוסק פטור".
 • על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
 • כעוסק פטור:
  א) אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים. 
  ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
  ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך. 
  ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.
 • אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".

 

ניהול ספרי העסק

עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף. עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק. את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.

כיצד מחשבים את סכום המע"מ?

 • סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העיסקה. מחירה של העיסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העיסקה.
 • במקרה של עיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העיסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.

מהו מועד החיוב במס?

 • ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין או מתן השירות. בתוך שבועיים ממועד עליך להוציא חשבונית. עם זאת, יש עסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום.
 • במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה.  נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה.
 • כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו - מקרקעין או טובין - לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.

 

חשבוניות

מהי חשבונית עיסקה?

כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עיסקה כוללת את הפרטים הבאים:

 • שם העוסק.
 • מס' עוסק.
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
 • שם הלקוח וכתובתו.
 • תיאור הטובין או השירות.
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר היחידה.
 • סכום החשבונית.

מהי חשבונית מס?

אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית כוללת את כל הנתונים הבאים: 

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים ''עוסק מורשה''.
 • מס' "עוסק מורשה".
 • המילים ''חשבונית מס".
 • המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מס' החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח וכתובתו.
 • פירוט העיסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

 

ניכוי מס תשומות (ניכוי מע"מ)

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא על שמך. אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד. מבחינים בין שני סוגים של תשומות:

א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976). אולם קיימים עיסוקים, כגון :מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.

למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד אזורי מע''מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדוייקים עליו.

ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:

 • אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות
 • אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.

 

דו"ח תקופתי על פעילות עסקית

עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת.
בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי. אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, דאג לקבל טופסי דיווח ממשרד מע"מ האזורי, שבו נרשמת.
תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע. הדו"ח התקופתי כולל:

 • כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
 • עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
 • כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העיסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה.
 • סכום המס הכלול בתשומות העסק.
 • בשורה האחרונה, ''הסכום לתשלום'', רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות - עליך להגיש דו"ח לתשלום, ולצרף לדו"ח אמצעי של מלוא ''הסכום לתשלום''. אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף - במקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.

מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי?
עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה: 
דו"ח 1/11 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.11 ובין 31.1.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.11.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה: 
דו"ח 4/11-3/11, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.11 ובין 30.4.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.5.11.
דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.

האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא היתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות.
אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע''מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.


מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?
חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

 • הטלת קנס פיגורים.
 • הטלת קנס חוב.
 • הוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).
 • קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
 

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?

דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.

 

התוכן מצוטט מאתר רשות המיסים.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.