תנאי שימוש למוצר מימון

1. הנגשת מוצרי אשראי המסופקים על ידי גרינלנד

1.1 החברה, יחד עם חברת גרינלנד פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט ("גרינלנד"), מציעה למשתמשים מוצרי אשראי (לרבות מסגרות אשראי והלוואות לזמן קצר) ("מוצרי האשראי").

1.2 הענקת מוצרי האשראי מותנית באישור גרינלנד, אשר תחליט אם ובאילו תנאים ביחס לאותו משתמש להעניק את מוצר האשראי.

לתנאי השימוש של גרינלנד ראו: https://greenlend.co.il/terms.

המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה במקרה בו לא תאושר לו הענקת מוצר האשראי כאמור עקב סירוב של גרינלנד או שיידרש למסור מידע נוסף כתנאי לקבלת מוצרי האשראי או כתנאי להמשך קבלתם.

1.3 המשתמש יחויב על ידי גרינלנד בעמלות ובריביות בהתאם להחלטת גרינלנד ולמסמכי האשראי.

1.4 מובהר כי אספקת מוצרי האשראי ניתנת על ידי גרינלנד ובאחריותה הבלעדית. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לאספקת מוצרי האשראי, ניהולם השוטף וגבייתם כאמור.

1.5 משתמש שיבחר להגיש בקשה לגרינלנד להעמדת מוצר אשראי, יבקש ויאשר לחברה להעביר לגרינלנד את הפרטים אודותיו המצויים במערכות החברה לרבות לצורך בחינת זכאותו לאשראי מאת גרינלנד, והכל בהתאם לדין. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי כל מידע שייאסף אודותיו במסגרת מתן מוצרי האשראי יועבר גם לחברה על ידי גרינלנד ושתיהן רשאיות לעשות שימוש במידע זה בהתאם להרשאות שתתקבלנה מאת המשתמש ובכפוף לכל דין, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה https://www.greeninvoice.co.il/privacy ולמדיניות הפרטיות של גרינלנד https://greenlend.co.il/privacy