DPA

נספח מיקור חוץ של מידע אישי

נספח מיקור החוץ של מידע אישי זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של חשבונית ירוקה בע"מ (להלן: "החברה") הזמינים כאן (להלן: "תנאי השימוש"). בהסכמתך לתנאי השימוש הנך (להלן: "הלקוח") מאשר את תנאי נספח זה.

הואיל ובמסגרת מתן השירותים בהתאם לתנאי השימוש, החברה עשויה לעבד מידע אישי (כהגדרתו להלן) עבור הלקוח;

והואיל ובמהלך מתן השירותים תבצע החברה פעולות ותהליכים במידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), של הלקוח או עבורו (להלן: "המידע");

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

  1. כללי. הוראות נספח זה גוברות על הוראות תנאי השימוש. החברה עשויה לעדכן את הנספח, בהתאם לנדרש, בעקבות כל שינוי רלבנטי בדין החל, לרבות בפסיקת בתי המשפט ו/או בהנחיות רשם מאגרי המידע ו/או הרשות להגנת הפרטיות.
  2. מידע פיננסי. מובהר כי בכל הקשור למידע פיננסי, החברה מחזיקה ברישיון נותן שירות מידע פיננסי בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021, ופועלת בהתאם להוראות החוק. החברה מפוקחת בעניין זה תחת רשות ניירות ערך.
  3. עיבוד מידע על ידי החברה. בכפוף לאמור בתנאי השימוש, החברה מתחייבת כי היא לא תעביר או תגלה את המידע לכל צד ג', מלבד נותני שירותים של החברה, אלא בהסכמת הלקוח. גישה למידע תינתן אך ורק למי אשר תפקידו מחייב גישה למידע, ואשר מחויב על פי דין או הסכם לשמור על פרטיות המידע ואשר מחויב למלא אחר תנאי נספח זה ו/או תנאים דומים. רשימת משרות אצל החברה וסוגי אנשי צוות שתהיה להם גישה למידע אישי, וכן רמות הגישה המותרת רשומים בתוספת 1 להלן.
  4. שמירה והחזרה של מידע. בכפוף להוראות הדין ולהוראות תנאי השימוש, החברה תשמור את המידע שנאסף עבור ו/או בשם הלקוח כל עוד יש צורך בכך על מנת להגשים את המטרות שלשמן הועבר לחברה. החברה תחזיר, תמחק או תבער את כל המידע מיד לאחר בקשת הלקוח בכתב או בסיום ההתקשרות ו/או נספח זה, לפי המוקדם ביניהם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לשמור עותק מהמידע לצורך התגוננות בפני הליכים משפטיים ו/או בהתאם להוראות כל דין.
  5. זכויות עיון ותיקון של נושאי המידע. החברה תסייע ללקוח למלא אחר דרישות הדין החל בנושא עיון ותיקון של המידע על ידי נושאי המידע. אם נושא המידע ו/או נציגו המורשה יגיש בקשה בכתב לחברה לעיין במידע שלו, החברה: (א) תודיע לנושא המידע אם החברה מעבדת את המידע שלו, ולא תמסור לו כל מידע נוסף (למעט האמור בס"ק (ב) להלן); (ב) תמסור לנושא המידע את שם הלקוח ופרטי התקשרות לפניות נוספות; ו-(ג) תודיע ללקוח בכתב אודות הפנייה בצירוף הפרטים הרלוונטיים. היה ויתברר כי המידע אינו מדויק, אינו שלם או אינו עדכני, תבצע החברה את התיקונים הנדרשים, כפי שיורה לה הלקוח ותודיע ללקוח בכתב על תיקון המידע לאחר שיבוצע.
  6. אבטחת המידע. החברה תיישם אמצעי אבטחה בהתאם להוראות החוק. החברה תודיע ללקוח בכתב על כל פגיעה באבטחת המידע המשפיעה על המידע המעובד על ידי החברה עבור או בשם הלקוח תוך זמן סביר.
  7. דיווח. החברה תמציא אחת לשנה ו/או לבקשתו הסבירה של הלקוח אישור על-פיו קיימה את חובותיה בהתאם לנספח זה.
  8. סיום ההתקשרות והדין החל. החובות של החברה לפי נספח זה יחולו כל עוד היא מספקת את השירותים ללקוח ו/או יש לה גישה למידע. למען הסר ספק, חובות אלה לא יחולו על מידע סטטיסטי לא מזוהה. הצדדים מסכימים בזאת כי הדין החל על נספח זה הינו הדין הישראלי. כל סכסוך הנובע מנספח זה או בקשר עימו יידון על-ידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.

תוספת 1
פרטי עיבוד המידע

תפקיד אנשי צוות של החברה שתהיה להם גישה למידע, וכן רמות הגישה המותרת מחלקת התמיכה – Editor
מחלקת דטה – Viewer
מחלקת מרקטינג – Viewer
צוות טכני – Editor
מחלקת פרודקט – Viewer
מחלקת כספים ואופרציה – Viewer    
סוגי מידע שיעובדו על ידי החברה  מידע על עובדיו, ספקיו ולקוחותיו של הלקוח, לרבות שמות, פרטי קשר ומידע פיננסי
מטרת עיבוד המידע  מתן השירותים על פי תנאי השימוש
סוגי העיבוד המותריםעיבוד מידע למתן השירותים על פי תנאי השימוש וכל עיבוד אחר בהתאם לתנאי השימוש
מערכות להן תינתן גישה לחברה  בהתאם לבחירת הלקוח ועל פי האינטגרציות הקיימות במערכות החברה
איש/ אשת הקשר של החברה לכל עניין הקשור לנספח זה  שיר קמפוס מרטינוב – DPO
privacy@morning.co