פרטיות

חשבונית ירוקה בע"מ ("החברה") היא המפתחת והמפעילה של חשבונית ירוקה – לרבות אתר האינטרנט ושאר הפעולות שניתן לבצע באמצעות הרישיון המסופק על-ידה ("האתר" ו-"הרישיון", בהתאמה).

להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש ברישיון ("מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות של החברה יכול שתשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

כללי

 1. בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת רישיון. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והפעולות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
 2. בכדי להשתמש בחלק מהפעולות הניתנות לביצוע באמצעות הרישיון בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר תעודת זהות ("המידע האישי"). כן, תידרש לספק לחברה מידע לעניין בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.
 3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לקבלת רישיון, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש ברישיון הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או מבצע פעולות באמצעות הרישיון.
 4. אם תספק לחברה מידע אישי על צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) ניתנה לך הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למסור פרטים אלה לחברה; (2) אדם זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה. כאשר החברה מקבלת מידע או נתונים באופן המפורט בסעיף זה, היא משתמשת ומעבדת מידע זה בהתאם להוראותיך, ולא תשתמש במידע זה מחוץ להיקף הפעולה כמפורט במסמך זה, אלא אם תידרש לכך על פי דין ו/או אם צוין אחרת במדיניות פרטיות זו, לרבות בסעיף 8 להלן.
 5. כאמור, מסירת המידע האישי נעשית מרצון, ואינה חובה על פי דין. עם זאת, המידע הנמסר לחברה, לרבות המידע האישי, נחוץ ליצירת חשבונך ולמתן הרישיון. נדגיש, כי גם אם הסכמת במפורש לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מהחברה, תוכל בכל שלב להפסיק לקבל מידע כאמור על ידי משלוח דוא"ל לכתובת support@morning.co, או לחיצה על לחצן "הסר", המופיע בכל הודעה של החברה המכילה חומר שיווקי.
 6. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת, את אופן ההתנהלות שלך באתר, לרבות התחברותך לשירותים שהחברה מציעה והתנהלותך השוטפת בקשר לשירותים הללו. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה, לרבות באמצעות Cookies (. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies).
 7. החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך ("המידע"), למטרות הבאות, וברישומך לקבלת רישיון (לרבות רישום לאתר) ובעצם השימוש בו הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור:
  1. כדי להציג לך נתונים, לרבות גישה או שימושיות ברישיון.
  2. כדי לנטר את השימוש שלך ברישיון.
  3. כדי לשפר את השימושיות של הברישיון שמספקת החברה.
  4. כדי לשפר ולייעל את אופן ההתחברות והשימוש באתר החברה ובשירותיה. 
  5. כדי לזהות ולמנוע שימושים לא נאותים.
  6. כדי לאכוף את תנאי השימוש של החברה.
  7. כדי לשלוח דוא"ל ללקוחותיך, במסגרת הפעולות ולבקשתך.
  8. לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה.
  9. לצורך שימוש בתוסף הסליקה, בדף סליקה של צד ג'.
  10. דיוור וקשר עם לקוחות.
   ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש ברישיון (לרבות להירשם לאתר).
 1. הינך מצהיר ומתחייב כי ברשותך מלוא הזכויות, וכי סיפקת את כל ההודעות וקיבלת את ההסכמות הנדרשות על פי דין, לספק לחברה כל תוכן ו/או מידע אשר מועלה על-ידך ו/או מעובד באמצעות המערכת, לטובת אספקת השירותים וכן לטובת שיפור שירותי החברה עבור כלל לקוחותיה, לרבות באמצעות אימון מערכת הבינה המלאכותית של החברה. הינך מצהיר ומתחייב כי השימוש בתוכן ובמידע כאמור לא יפר כל דין ו/או זכויות של צד ג', לרבות זכויות לפרטיות ו/או קניין רוחני.
 2. כל מידע שייאסף בקשר עם שירות פתיחת עסק, ימחק אוטומטית בתוך שלושים (30) יום מהמועד בו נפתח העסק על ידי הרשויות/ הבקשה לפתיחת עסק נדחתה ולא הוגשה בקשה חדשה/ הבקשה לפתיחת עסק בוטלה על ידי בית העסק/ בית העסק לא סיים את הרישום לשירות פתיחת העסק. האמור לא יחול לגבי מידע נדרש לצורך המשך הספקת שירותים אחרים או נוספים לבית העסק, שימשיך להישמר במערכת חשבונית ירוקה. 
 3. הינך מתחייב כי כל מידע או תוכן שתספק לחברה למטרת פרסומו, אינו מכיל כל מידע אישי אודותיך או אודות כל צד שלישי אחר.
 4. אם תשתמש בשירותים של החברה הכוללים קישור או העברה או שיתוף עם פלטפורמות של צדדים שלישיים, אתה מתחייב לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי. 
 5. בכפוף להסכמתך המפורשת החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ("חומר שיווקי") אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.
 6. הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי הוא הסכמתך המפורשת. ייתכן שתקבל מידע שיווקי מהחברה, במקרים הבאים: (1) אם רכשת רישיון מהחברה או ביקשת מידע לעניין הרישיון שמוכרת החברה, או (2) אם הסכמת לקבל חומר שיווקי, ובכל אחד מהמקרים האמורים, לא בחרת להסיר את עצמך מאפשרות קבלת חומר שיווקי כאמור. יובהר, כי החברה תקבל את הסמכתך המפורשת לצורך שיתוף מידע אישי אודותיך עם כל צד שלישי למטרות שיווק. תוכל לבקש מהחברה או מכל צד שלישי כאמור להפסיק לשלוח לך חומר שיווקי בכל עת, על ידי לחיצה על כפתור "הסר" על גבי כל חומר שיווקי שישלח אליך, או על ידי משלוח דוא"ל לכתובת support@greeninvoice.co.il, בכל עת. עם זאת, אם תבחר להסיר את עצמך ולא לקבל חומר שיווקי, ביטול ההסכמה אינו חל על מידע אישי או נתונים שסופקו לחברה בהקשרים אחרים או כתוצאה מעסקאות אחרות.
 7. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.
 8. מאגר מידע.
  1. הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו 700061895 ("מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
  2. כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל support@morning.co או בדואר רגיל אל: חשבונית ירוקה בע״מ, רחוב מנחם בגין 156, בניין רסיטל, קומה 28, תל אביב.
  3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
 9. החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.
 10. כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני החברה, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, החברה מיישמת נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע, ולחברה ניתן תקן ISO 27001 ותקן ISO 27701 כמו כן, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האתר והפעולות הניתנות לביצוע באמצעות הרישיון. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 11. אבטחת המידע שלך חשובה לחברה. כאשר אתה מזין מידע אישי או רגיש באתר, החברה מצפינה מידע זה באמצעות טכנולוגיית הצפנה מאובטחת (SSL).
 12. גם לך חלק משמעותי באבטחת המידע – אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.
 13. החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את הרישיון והפעולות הניתנות לביצועו באמצעותו, לאפשר לך לגשת למידע אודותיך גם לאחר סיום מתן הרישיון, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש בפלטפורמה או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה והשימוש בו ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכימה. בהתאם, אף אם תפסיק להשתמש ברישיון הניתן לך על ידי החברה, ישמר מידע על מנת לעמוד בהתחייבויות החברה כאמור, וכדי לאפשר לך לגשת למסמכים הנוגעים לך בכל עת.
 14. המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים באירופה, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
 15. העברה בינ"ל של מידע – החברה היא חברה גלובלית, עם לקוחות ברחבי העולם. הפלטפורמה והאתר מופעלים באמצעות שרתים הנמצאים בישראל ובמדינות נוספות ברחבי העולם. בעצם קבלת הרישיון, הנך מסכים הסכמה בלתי חוזרת ובלתי מותנת לכך שהחברה רשאית לאחסן, להשתמש, לעבד, להעביר מידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו במקומות שונים בעולם, כולל מדינות מחוץ לישראל, שבהן עשויים לחול כללים ותקנות שונים לעניין ההגנה על הפרטיות. החברה מקבלת על עצמה את אחריות להגן המידע האישי שלך, בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים, לרבות, חוק הגנת המידע האירופי (GDPR) 2016/679 של האיחוד האירופי וכן מדיניות פרטיות זו. החברה נקטה אמצעי הגנה מתאימים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן בהתאם לקבוע במדיניות פרטיות זו, בין אם הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטת החברה או שהופקדו אצל ספקי השירותים או השותפים שלה.

גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

 1. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בפלטפורמה, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
  1. במסגרת השימוש בפלטפורמה שמספקת "חשבונית ירוקה", ללקוחותיך בלבד.
  2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לצרכי אבטחת מידע ולשם ביצוע פעולות בפלטפורמה. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
  3. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
  4. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בפלטפורמה מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  5. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים הסולקים עבור החברה.
  6. העברת וקבלת מידע מאפליקציית "WhatsApp" בקשר עם שימוש שירות הזנת חשבוניות. שימוש באפליקציית "WhatsApp" כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של "WhatsApp" כפי שאלה מפורטים וזמינים להלן – https://www.whatsapp.com/legal/business-terms-20210927. 
 1. במסגרת האתר והשימוש בפלטפורמה, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.
 2. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בפלטפורמה ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

Cookies 

 1.  "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בפלטפורמה וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
 2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מאפשר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
 3. באמצעות Cookies עשוי להתפרסם מידע אודות החברה או אודות צדדים שלישיים באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 4. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה בשימושך בפלטפורמה ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: info@morning.co.

עודכן לאחרונה באפריל 2023