תנאי שימוש למערכת מייצגים

1. כללי

1.1. חשבונית ירוקה בע"מ, ח.פ. 514756428 ("החברה"), מפעילה מערכת (הרשומה ברשות המיסים) (להלן: "מערכת morning") המאפשרת ללקוחותיה, המנהלים פעילות עסקית ורשומים כדין בישראל ("המשתמש"), בין היתר, הפקה ומשלוח של חשבוניות דיגיטליות, מסמכים עסקיים וקבלות באינטרנט.

1.2. בנוסף, החברה מפעילה מערכת מייצגים נפרדת, המאפשרת לגורמים שונים המקבלים הרשאה מטעם המשתמשים ("המייצג") לגשת לנתונים המוזנים ונאספים ביחס לאותם משתמשים במערכת morning, ולבצע פעולות שונות עבור אותם משתמשים, לרבות כלפי צדדים שלישיים (להלן: "מערכת המייצגים").

1.3. כמו כן, החברה מפעילה אתר אינטרנט ("אתר החברה"). מערכת morning, מערכת המייצגים ואתר החברה יכונו יחד להלן: "המערכת".

1.4. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המייצג ביחס לשימוש במערכת.

1.5. השימוש במערכת מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. מייצג אשר אינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה.

1.6. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המייצג לבין החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.7. מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלה חלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

1.8. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לכל המגדרים.

1.9. כותרות הסעיפים הן לשם הנוחיות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.

1.10. מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה בקישור https://www.greeninvoice.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

1.11. החברה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בערוצים הבאים: (א) דואר אלקטרוני, בכתובת support@morning.co; (ב) טופס יצירת קשר, המופיע בעמוד "צרו קשר" באתר החברה; ו-(ג) צ'אט הקיים באתר החברה. שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 9:00 ל-18:00 בימי העסקים הרגילים. מענה לכל פנייה יינתן תוך 24 שעות בימי העסקים ובשעות הפעילות האמורות.

1.12. אם נתקלת במערכת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה הנטענת לכתובת הדואר האלקטרוני support@morning.co.

2. רישיון השימוש במערכת

2.1. הגישה לביצוע פעולות במערכת תתאפשר רק למייצג אשר נרשם במערכת ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ("חשבון המייצג" או "החשבון"). המייצג מצהיר כי כל הפרטים אותם מסר וימסור לחברה במסגרת הליך הרישום וההתחברות למערכת הינם אמיתיים ונכונים, והוא מתחייב שלא להחסיר אף מידע רלוונטי.

2.2. המייצג מצהיר כי הוא בעל ההכשרה ומחזיק ויוסיף להחזיק בכל ההיתרים וההסמכות הדרושים לפי כל דין לייצג כל משתמש אשר בשמו ועבורו יפעל במערכת, וכי הוא מחזיק ברישיון המתאים לכך. המייצג מתחייב כי ככל שרישיון הרלוונטי יפקע או יותלה, מכל סיבה שהיא, הוא יעדכן בכך את המשתמש ואת החברה.

2.3. למייצג ידוע כי החברה אינה צד למערכת היחסים ולהתקשרות שבינו לבין המשתמש, וכי הגישה שתינתן לו לנתונים שונים מחשבון המשתמש במערכת morning הינה על בסיס הצהרתו בדבר קיומם של יחסי שליחות מקצועיים בינו לבין המשתמש, ומתן הרשאה של המשתמש. המייצג מתחייב לפעול במערכת אך ורק על פי ובגדרי הרשאה שתינתן לו מאת המשתמש, וכל עוד תינתן. ידוע למייצג, כי אם המשתמש יחליט לבטל את ההרשאה ויודיע על כך לחברה, החברה תהיה רשאית למנוע מהמייצג גישה לנתונים מחשבון המשתמש במערכת morning. כמו כן, המייצג מתחייב להודיע לחברה ככל שייפוי הכח שיינתן לו על-ידי המשתמש יפקע, מכל סיבה שהיא, וידוע לו כי גם במקרה כאמור החברה תהיה רשאית למנוע ממנו גישה לחשבון ו/או נתוני המשתמש.

2.4. באחריות המייצג לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמייצג לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו.

2.5. המייצג מצהיר כי ידוע לו, שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה במערכת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא ו/או מי מטעמו עושים במערכת.

2.6. המידע והתוכן המוצגים במערכת לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המייצג לבצע את כל הבדיקות המקצועיות בעצמו. מענה שיינתן על ידי החברה במסגרת תמיכה תפעולית במערכת או שירות לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.

2.7. באחריות המייצג לבחון ולבדוק בעצמו כל נתון, הצעה או ברירת מחדל אשר תונח בפניו במערכת (לרבות סיווגי הכנסות או הוצאות או סיווגים לדו"חות), לבחון אם היא מתאימה בנסיבות העניין ולפעול בהתאם. החברה לא תישא באחריות לבחירות שהמייצג ביצע או שיכול היה לבצע.

2.8. המייצג נוטל בזאת אחריות מלאה בקשר עם הגישה שתינתן לו למערכת, מתחייב לפעול בהתאם לאמור בתנאי השימוש של החברה, ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות לפעולות שיבוצעו על-ידו. לחברה לא תהיה כל אחריות ביחס לפעולות ו/או החלטות שיתקבלו ו/או יבוצעו במערכת היחסים שבין המייצג לבין המשתמש.

2.9. ידוע למייצג, כי החברה אינה מתחייבת לשמור ו/או לגבות עבורו ו/או עבור המשתמש מסמכים או חומרים כלשהם, ועל כן מחובת המייצג לקיים באופן עצמאי את חובת שמירת מסמכים הכרוכים במתן השירותים שלו למשתמש החלה עליו לפי כל דין, ולא תהיינה לו כל טענות או דרישות כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10. ייתכן כי במהלך השימוש שיבצע המייצג במערכת, הוא ייבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן רישיון עבורו. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע המייצג מאשר כי מידע זה נאסף על ידו כדין והחברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולצורך מתן הרישיון עבורו.

2.11. המייצג מתחייב לנקוט הפרדה מלאה בין חשבונות המשתמשים השונים במערכת morning שהוא מייצגם, ובין חשבונותיהם לבין חשבונו הפרטי (ככל שהוא עצמו מחזיק ברישיון לעשות שימוש במערכת morning ביחס לעסקיו).

2.12. החברה רשאית, בכל עת, לבצע כל שינוי כראות עיניה במערכת, לרבות במראה הויזואלי שלה, בעיצובה הגרפי, בפונקציונליות שלה ובשירותים שניתן לבצע באמצעותה, ולמייצג לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין.

2.13. תשומת לב המייצג מופנית לכך שהמערכת מצויה נכון לעת הזו בשלבי פיתוח (גרסת בטא), ועל כן מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏5 להלן: (1) החברה עשויה לשנות מעת לעת את מאפייני המערכת ואופן השימוש בה, לרבות הסרתם והוספתם מחדש של פונקציות, שימושים ויכולות, וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; ו-(2) ייתכנו תקלות, שגיאות ובאגים בעת השימוש במערכת. בהיותו מודע לאמור, המייצג פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בגין השימוש במערכת ו/או איכותם של תוצרי השימוש, לרבות בקשר עם הפסקות, הפרעות, שיבושים, ניתוקים, תקלות, שגיאות ובאגים, ככל שיתגלו ו/או ייגרמו.

2.14. החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי המייצג, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה ביחס לפעולותיו של המייצג כאמור, להגביל את גישתו של המייצג כאמור למערכת ולסרב לספק למייצג רישיון למערכת.

2.15. החברה תהיה רשאית להפסיק או למנוע את השימוש ברישיון (כולו או חלקו) ממייצג אשר הפר סעיף מסעיפי תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למייצג. לא תישמע כל טענה של המייצג בעניין זה.

2.16. החברה תהיה רשאית להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המייצג ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תנאי השימוש.

2.17. החברה תהיה רשאית לחסום גישה למערכת מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למערכת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

3. חשבון המייצג

3.1. יובהר כי בכל מקרה בו חשבון, אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו או ע"י מייצג, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור, ולצד ג' או המייצג אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.

3.2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון מייצג:

3.2.1. חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;

3.2.2. אסור ליצור חשבון מייצג המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של המייצג פותח החשבון;

3.2.3. אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי השימוש. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית;

3.2.4. לגבי מייצג שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המייצג שהוא תאגיד ( "המורשה המקורי") ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין.

3.3. מייצג שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את המורשה המקורי במורשה חדש, יעביר לחברה טופס מורשה המפרט את המורשה (אחד או יותר) החדש המוסמך לפעול בשם התאגיד המייצג, בתוספת אימות עורך דין בדבר היותו של המורשה החדש האמור מורשה על פי דין לפעול בשם התאגיד המייצג לעניין השימוש במערכת ("טופס מורשה"). עם קבלת טופס מורשה, תעדכן החברה את המורשה החדש תחת חשבון המייצג, ותראה בו כמייצג לכל דבר ועניין (עד קבלת טופס מורשה מעודכן מהמייצג שהוא תאגיד המעיד על מורשה אחר), ולמורשה המקורי יתבטלו כל ההרשאות והזכויות בקשר עם המערכת, ולא תישמע כל טענה של המורשה המקורי לעניין זה.

3.4. המייצג מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המייצג ולביצוע פעולות במערכת המתאפשרות אך ורק לבעלי חשבון המייצג ("הסיסמה"):

3.4.1. על הסיסמה להכיל 8-16 תווים.

3.4.2. אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

3.4.3. המייצג מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

3.5. המייצג מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המייצג, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש והמייצג במערכת, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני המערכת ואתר החברה (newsletter) או פרסומות.

3.6. המייצג מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת:

3.6.1. גלישה, סריקה או שימוש במערכת באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;

3.6.2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);

3.6.3. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;

3.6.4. ביצוע פעולה בעיצוב המערכת, אתר החברה או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים במערכת.

3.7. המייצג מסכים ומאשר בזאת כי נציגים מטעם החברה יהיו רשאים להיכנס בכל עת לחשבון המייצג במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

4. עלות השימוש

4.1. בשלב זה השימוש במערכת מתאפשר למייצג ללא חיוב. החברה תהיה רשאית, בכל עת, בהודעה שניתן למייצג לפחות 30 ימים מראש, לגבות תשלום עבור השימוש במערכת ו/או עבור ביצוע פעולות מסוימות. מייצג אשר לא יסכים לתנאים שתציג החברה לא יוכל להוסיף ולעשות שימוש במערכת.

5. הגבלת אחריות

5.1. השימוש במערכת הוא באחריות המייצג באופן בלעדי. המערכת, הרישיון, והתכנים מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת, ברישיון או בתכנים המוצעים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש במערכת או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם בה.

5.2. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המייצג בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, פרסומים המוצגים במגזין שבאתר החברה או בקהילות שמפעילה החברה בפלטפורמות אחרות אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית לבצע פעולה מכל סוג שהוא (לרבות כל פעולה פיננסית, עסקה במניות, פעולות בקרנות נאמנות וניירות ערך וכו'), ואין בהם כדי להחליף את שיקול דעתם העצמאי של המשתמש והמייצג או ייעוץ מקצועי של מי שמורשים והוסמכו לכך. כל הבוחר לעשות במידע המפורסם במגזין או בקהילה שימוש כלשהו, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם האמור, לרבות לכל הפסד כספי או נזק אחר שעשוי להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום זה או אחר.

5.4. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למייצג ו/או מי מטעמו כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר למערכת, ושבאמצעות אותה מערכת של הצד שלישי ניתנו שירותים למשתמש, ולא באמצעות המערכת.

5.5. היעדר אחריות לקישורים יוצאים

5.5.1. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר החברה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

5.5.2. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

5.5.3. אם המייצג מצא במידע הנמצא בשירותים של צדדים שלישיים המצויים באותם קישורים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המייצג, המייצג מתבקש להודיע על כך באמצעות שירות הלקוחות של החברה.

5.6. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית של פעילות המערכת; כמו כן, אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

5.7. באחריות המייצג לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למייצג עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

5.8. המכשיר באמצעותו המייצג מבצע פעילות במערכת הינו באחריותו הבלעדית של המייצג, לרבות כל הנוגע לאבטחתו. מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המייצג במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של הפעולות וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

5.9. מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה גם אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת תוכן חשבון המשתמש כתוצאה מחדירה לא מורשית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למייצג ו/או למי מטעמו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, ולמייצג ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בגין נזקים כאמור.

5.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למייצג או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:

5.10.1. שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המייצג, המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

5.10.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המייצג, לרבות כל תוכנה או חומרה שסופקה למייצג על-ידי צד שלישי;

5.10.3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המייצג לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ברישיון או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים במהלך השימוש ברישיון) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת שימוש ברישיון, והמייצג מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למייצג, למשתמש או לחברה בקשר לכך.

5.11. עוד מובהר ומוסכם כי ככל שתחול אחריות כלשהי על החברה על פי תנאי השימוש, אחריות זו תוגבל בכל מקרה לסכום של _ ש"ח וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון מצד החברה.

6. שיפוי

6.1. המייצג מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המייצג במערכת באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

6.2. האמור בתנאי השימוש ובפרט בסעיף ‏‏‏7 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

7. קניין רוחני

7.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים במערכת, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע למערכת – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).

7.2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למייצג זכויות כלשהן ברישיון, במערכת או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש במערכת, בהתאם לתנאי השימוש).

7.3. השמות "חשבונית ירוקה", "green invoice", "מורנינג", "morning" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למייצג או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.

7.4. המייצג לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכת או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

7.5. החברה רשאית להגן על הרישיון שניתן על ידה באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המייצג מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.

7.6. המייצג נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר לחברה (שפירוט אודות איסופו ושמירתו מצוי במדיניות הפרטיות של החברה) או נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו באתר החברה, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים מכל סוג שהוא, ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; מחקרים; ניתוחים; השוואות; סקרים; המלצות; חישובים; או יצירת יצירות נגזרות, הכל בהתבסס על מידע שנמסר על ידי או אודות המייצג כאמור, בין אם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (תוצרי הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא תהיה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המייצג. למען הסר ספק, המייצג ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

7.7. הוראות סעיף ‏‏‏‏7 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן הרישיון וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

8. המחאת זכויות

8.1. המייצג אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

8.2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה כלפי המייצג, לרבות ברישיון לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המייצג לפי הסכם זה.

9. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם

9.1. החברה רשאית לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי ההסכם, תודיע על כך למייצג ויחולו תנאי ההסכם המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.

9.2. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למייצג. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למייצג, ולא תישמע כל טענה מצד המייצג לעניין זה.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט

10.1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאי השימוש ו/או להתקשרות בין החברה לבין המייצג, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.