תנאי שימוש

1. כללי

1.1. חשבונית ירוקה בע"מ, ח.פ. 514756428 ("החברה"), מפעילה מערכת (הרשומה ברשות המיסים) המאפשרת הפקה ושליחה של חשבוניות דיגיטליות, מסמכים עסקיים וקבלות באינטרנט. בנוסף, החברה מפעילה אתר אינטרנט ("אתר החברה"). המערכת ואתר החברה יכונו יחד להלן: "המערכת".
1.2. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גורם העושה שימוש כלשהו במערכת ("המשתמש") ביחס לשימוש במערכת.
1.3. השימוש במערכת מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה.
1.4. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
1.5. מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלה חלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
1.6. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לכל המגדרים.
1.7. כותרות הסעיפים הן לשם הנוחיות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
1.8. מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה בקישור https://www.greeninvoice.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
1.9. החברה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בערוצים הבאים: (א) דואר אלקטרוני, בכתובת support@morning.co; (ב) טופס יצירת קשר, המופיע בעמוד "צרו קשר" באתר החברה; ו-(ג) צ'אט הקיים באתר החברה. שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 9:00 ל-18:00 בימי העסקים הרגילים. מענה לכל פנייה יינתן תוך 24 שעות בימי העסקים ובשעות הפעילות האמורות.
1.10. אם נתקלת במערכת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה הנטענת לכתובת הדואר האלקטרוני support@morning.co.

2. המערכת ורישיון השימוש

החברה מספקת באמצעות המערכת, בין היתר, רישיון לבצע את הפעולות הבאות (להלן, "הרישיון"): הפקה ושליחה של כל המסמכים במייל או ב – PDF (אין חובה להדפיס); הפקת חשבוניות מס/קבלה בלחיצת כפתור מחשבון עסקה; פעולה אוטומטית של סליקת כרטיסי אשראי ותשלום עצמאי; התאמה אישית של הערות קבועות בחשבונית – בעברית ובאנגלית; הפקת חשבוניות באנגלית, בעברית ובמגוון מטבעות כגון שקל, דולר, יורו ועוד. אין באמור כדי למצות את מכלול הפעולות שניתן לבצע באמצעות המערכת.
2.1 הרישיון יינתן למשתמשים אשר מנהלים פעילות עסקית ורשומים כדין בישראל.
2.2 הרישיון יינתן בהתאם לחבילת השימוש שתירכש על ידי המשתמש ("חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש מאפשרת היקף שונה של הרשאות לביצוע פעולות. למידע נוסף על חבילות השימוש, היקף הפעולות הכלול ברישיון הצמוד להם ועלויותיהן ראה: https://www.greeninvoice.co.il/pricing.
2.3 באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו.
2.4 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה במערכת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא ו/או מי מטעמו עושים במערכת.
2.5 המידע והתוכן המוצגים במערכת לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על המערכת מעבר לקבלת המידע המופיע בה. מענה שיינתן על ידי החברה במסגרת תמיכה תפעולית במערכת או שירות לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.
2.6 באחריות המשתמש לבחון ולבדוק בעצמו כל הצעה או ברירת מחדל אשר תונח בפניו במערכת (לרבות סיווגי הכנסות או הוצאות או סיווגים לדו"חות), לבחון אם היא מתאימה לצרכיו/רצונותיו ולפעול בהתאם. החברה לא תישא באחריות לבחירות שהמשתמש ביצע או שיכול היה לבצע.
2.7 החברה רשאית, בכל עת, לבצע כל שינוי כראות עיניה במערכת, לרבות במראה הויזואלי שלה, בעיצובה הגרפי, בפונקציונליות שלה ובשירותים שניתן לבצע באמצעותה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין; זולת אם השינויים שבוצעו מנעו מן המשתמש לבצע שימוש סביר במערכת מסוג השימוש שהתאפשר לו במועד רכישת חבילת השימוש (וגם אז, זכותו היחידה של המשתמש תהא להפסיק את המנוי ולקבל החזר בגין החלק היחסי של תקופת המנוי ששולם בגינה וטרם נוצלה לאחר מועד יישום השינוי).
2.8 החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה ביחס לפעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור למערכת ולסרב לספק למשתמש רישיון למערכת.
2.9 החברה תהיה רשאית להפסיק או למנוע את השימוש ברישיון (כולו או חלקו) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
2.10 החברה תהיה רשאית להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תנאי השימוש.
2.11 החברה תהיה רשאית לחסום גישה למערכת מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למערכת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

3. חשבון המשתמש

3.1 הגישה לביצוע פעולות מסוימות תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם במערכת ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ( "חשבון משתמש" או "החשבון").
3.2 המשתמש מצהיר בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונו הוא בבעלותו, ואותו עסק רשום כדין בישראל.
3.3 המשתמש רשאי להקים תחת אותו חשבון משתמש מספר עסקים, בהתאם לחבילת השימוש אותה רכש מהחברה, ובלבד שכל עסק הוא בעל מספר רישום שונה. מובהר בזאת כי לא ניתן להקים במערכת תחת אותו חשבון משתמש שני עסקים או יותר עם אותו מספר רישום.
3.4 על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏3.2 לעיל, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון, אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור, ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
3.5 ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:3.5.1 חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;
3.5.2 אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון;
3.5.3 אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי השימוש. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית;
3.5.4 לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ( "המורשה המקורי") ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין.
3.6 משתמש שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את המורשה המקורי במורשה חדש, יעביר לחברה טופס מורשה המפרט את המורשה (אחד או יותר) החדש המוסמך לפעול בשם התאגיד, בתוספת אימות עורך דין בדבר היותו של המורשה החדש האמור מורשה על פי דין לפעול בשם התאגיד לעניין השימוש במערכת ("טופס מורשה"). עם קבלת טופס מורשה, תעדכן החברה את המורשה החדש תחת חשבון המשתמש, ותראה בו כמשתמש לכל דבר ועניין (עד קבלת טופס מורשה מעודכן מהמשתמש שהוא תאגיד המעיד על מורשה אחר), ולמורשה המקורי יתבטלו כל ההרשאות והזכויות בקשר עם המערכת, ולא תישמע כל טענה של המורשה המקורי לעניין זה.
3.7 המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולביצוע פעולות במערכת המתאפשרות אך ורק לבעלי חשבון המשתמש ("הסיסמה"):
3.7.1 על הסיסמה להכיל 8-16 תווים.
3.7.2 אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.
3.7.3 המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
3.8 המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש במערכת, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני המערכת ואתר החברה (newsletter) או פרסומות.
3.9 המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת:
3.9.1 גלישה, סריקה או שימוש במערכת באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
3.9.2 מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);
3.9.3 העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
3.9.4 ביצוע פעולה בעיצוב המערכת, אתר החברה או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים במערכת.
3.10 ייתכן כי במהלך השימוש שיבצע המשתמש בחשבון, הוא ייבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן רישיון עבורו. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע המשתמש מאשר כי מידע זה נאסף על ידו כדין והחברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולצורך מתן הרישיון עבורו.
3.11 ככל שהחברה תאפשר למשתמש להתיר גישה לחשבונו (בין לצפיה בלבד ובין לצורך ביצוע פעולות) לצדדים שלישיים מטעמו, כגון מורשיו בניהול העסק ו/או רואה חשבון מטעמו (להלן: "שלוחי המשתמש" או "השלוחים"), יחולו ההוראות הקבועות בתנאי שימוש אלה גם ביחס לשלוחי המשתמש. משתמש אשר בחר לתת גישה לחשבונו לשלוחים, נוטל בזאת אחריות מלאה בקשר עם מתן גישה כאמור, ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות לפעולות שיבוצעו על-ידי שלוחיו ועל-ידו בחשבונו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמש אשר ימנה רואה חשבון כשלוח מטעמו מאשר כי ידוע לו שרואה החשבון יורשה לבצע בחשבונו של המשתמש פעולות אשר יגברו על פעולותיו של המשתמש ואשר למשתמש לא תהיה אפשרות לשנותן לאחר השלמתן (למשל, "נעילת" דו"ח ההוצאות של המשתמש בסמוך למועד תשלום המע"מ).
3.12 שלוח המשתמש, אשר קיבל גישה לחשבון המשתמש, מתחייב לפעול בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לפעולות שיבוצעו על-ידו ו/או על-ידי המשתמש בחשבון המשתמש.
מבלי לגרוע מן האמור, רואה חשבון אשר קיבל גישה למערכת מתחייב לנקוט הפרדה מלאה בין חשבונות לקוחותיו השונים, ובין חשבונותיהם לבין חשבונו הפרטי (ככל שהוא עצמו מחזיק ברשיון לעשות שימוש במערכת ביחס לעסקו).
3.13 המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי נציגים מטעם החברה יהיו רשאים להיכנס בכל עת לחשבון המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

4. תקופת ניסיון

4.1 החברה תהיה רשאית להציע למשתמש, עם ההרשמה למערכת, תקופת ניסיון ללא עלות למשך 30 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי החברה ( "תקופת הניסיון"). במקרה שתוצע תקופת ניסיון כאמור, יחולו התנאים הבאים.
4.2 בתקופת הניסיון, המערכת תהיה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית ותתאפשר הפקה של עד 10 מסמכים בחודש. תקופת הניסיון ניתנת למשתמש ללא תניות כלשהן, לרבות העדר התחייבות לאי קיומם של באגים או אי-זמינות של המערכת במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחות לביצוע הפעולות הנכללות במסלול הבסיסי וכן ייתכן ויפתחו פעולות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
4.3 לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין זה יראו גם את צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש כמי שמיצה את הזכות.

5. תשלום עבור רישיון השימוש במערכת

5.1 התשלום עבור רישיון השימוש במערכת הינו בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם למסלול החיוב (מסלול חודשי או שנתי, כמפורט להלן) והתוספים שיבחר המנוי לרכוש.
5.2 החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור שירותים שונים שהיא מציעה, לרבות חבילות השימוש במערכת והתוספים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור והוא יחול החל מהמועד הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. ביחס למשתמשים קיימים שברשותם חבילת שימוש בתוקף, יחול האמור בסעיף ‏5.6 להלן.
5.3 ההרשמה לקבלת רישיון למערכת יכולה להתבצע במסגרת של:

5.3.1 חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי לתקופה בלתי מוגבלת, אשר מועד החיוב שלה חל מדי חודש (בגין אותו חודש, מראש), עד לביטולה על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏‏6.2 להלן ("חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי"); או

5.3.2 חבילת שימוש במסלול חיוב שנתי לתקופה בלתי מוגבלת, אשר מועד החיוב שלה חל מדי שנה (בגין אותה שנה, מראש) עד לביטולה על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏6.1 להלן ("חבילת שימוש במסלול חיוב שנתי").

מובהר בזאת, כי באפשרות המשתמש לקצוב את תקופת חבילת השימוש במסלול חיוב שנתי, כך שזו תסתיים בתום 12 חודשים ממועד החיוב האחרון שבוצע. על משתמש המבקש לעשות כן להיכנס לעמוד "החשבון שלי" באתר החברה וללחוץ על כפתור "קציבת תקופת חבילת השימוש". לאחר קבלת הודעת המשתמש בדבר קציבת חבילת השימוש, חבילת השימוש תימשך עד לתום תקופת 12 החודשים ממועד ביצוע החיוב האחרון בגין החבילה, ולא תחודש מעבר לכך (אלא אם תתקבל לכך הסכמת המשתמש).
5.4 בנוסף, יוכל משתמש לצרף לחבילת השימוש שנבחרה על-ידו תוספים שונים אשר החברה תאפשר לו לרכוש אותם בנפרד. אלא אם הוגדר מפורשות אחרת ביחס לתוסף מסוים, כל התוספים, לרבות כאלה שירכשו לצד חבילת שימוש במסלול חיוב שנתי, יוצעו במסגרת של מסלול חיוב חודשי בלבד, בדומה לאמור בסעיף ‏5.3.1 לעיל.
5.5 עסקה לרכישת חבילת שימוש, תוסף או כל שירות אחר תחויב מיידית (אלא אם בחרה החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע חיוב בדיעבד בתום התקופה הרלוונטית או בתום צריכת השירות הרלוונטי). ככל שמדובר בעסקה במסלול חיוב חודשי, החיוב המיידי (הראשון) עשוי לכלול הן את התמורה הצפויה בגין יתרת החודש הקלנדרי בו בוצעה העסקה והן את התמורה מראש עבור מלוא החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו בוצעה העסקה. החיובים התקופתיים בגין התקופות העוקבות שלאחר החיוב הראשון יבוצעו בתחילת כל תקופה, מראש.
5.6 החברה תהיה רשאית, בכל עת: (1) לבטל חבילת שימוש קיימת/תוסף קיים, מכל סיבה שהיא; או (2) להעלות את מחירם של חבילת שימוש/תוסף; ובלבד שלמשתמש תישלח הודעה של 30 ימים לפחות מראש ובכתב טרם הביטול או העלאת המחיר (לפי העניין) (להלן: "ההודעה המוקדמת") והביטול או העלאת המחיר (לפי העניין) ייכנסו לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת. החברה תאפשר למשתמש לבחור אם להסכים לעדכון או לסיים את ההתקשרות ביחס לחבילת השימוש/התוסף הרלוונטיים. שילם המשתמש מראש בגין תקופה שלאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה אותו משתמש זכאי להחזר יחסי בגין התמורה העודפת במקרה של סיום ההתקשרות כאמור.
5.7 החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמשים קופונים אשר יקנו להם הנחות או הטבות ברכישת שירותים או ביצוע פעולות במערכת. פירוט אודות הקופונים ואופן מימושם יהיה בהתאם להוראות החברה כפי שיימסרו למשתמשים מעת לעת. החברה רשאית להציע את הקופונים למשתמשים מסוימים בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשים. כמו כן, החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי הקופונים או לבטלם. מובהר בזאת כי הקופונים אינם ניתנים להמרה לסכום כספי בשום שלב, וכל קופון שלא ייעשה בו שימוש לא יקנה למשתמש בידיו הוא מצוי זכות כלשהי.

6. ביטולים והחזרים

6.1 ביטול חבילת שימוש במסלול חיוב שנתי: משתמש המעוניין לבטל חבילת שימוש במסלול חיוב שנתי רשאי לעשות זאת בכל עת, בהודעה לחברה באחד האופנים המפורטים בסעיף ‏6.4 להלן, ויחולו הכללים הבאים:
6.1.1 ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום ביצוע עסקת רכישת חבילת השימוש – המשתמש יזוכה במלוא ערך העסקה, בניכוי (1) החלק היחסי של תקופת השימוש עד למועד מתן הודעת הביטול; ו-(2) דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

6.1.2 ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לאחר המועד הנקוב בסעיף ‏6.1.1 לעיל – ייכנס הביטול לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול, והמשתמש יזוכה במלוא החיוב השנתי האחרון, בניכוי כל אלה:
(1) החלק היחסי של תקופת השימוש החל ממועד החיוב השנתי האחרון ועד למועד הביטול בפועל;
(2) דמי ביטול בשיעור של 5% מערך החיוב השנתי האחרון או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם;
(3) שווי ההטבה הכלכלית שניתנה למשתמש אשר בחר בחבילת שימוש במסלול חיוב שנתי בהשוואה לרכישת אותה חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי. שווי ההטבה כאמור יחושב כהפרש שבין העלות החודשית של אותו סוג חבילת שימוש במסלול החיוב החודשי המקביל לבין העלות החודשית היחסית של חבילת השימוש במסלול החיוב השנתי המבוטל (היינו, עלות חבילת השימוש השנתית לחלק ל-12), במכפלת מספר החודשים בהם נעשה שימוש בחבילת השימוש השנתית ממועד החיוב השנתי האחרון ועד למועד ביטול חבילת השימוש בפועל.

* ביחס לחבילת שימוש "Basic" – מכיוון שחבילת שימוש זו מוצעת במסלול חיוב שנתי בלבד, לצורך בחינת שווי ההטבה כאמור תתבצע השוואה בין חבילת שימוש זו במסלול חיוב שנתי לבין חבילת שימוש "Best" במסלול חיוב חודשי.

[דוגמא מספרית : אם משתמש רכש חבילת שימוש Prime במסלול חיוב שנתי בעלות 1,548 ₪ לשנה (ומכאן שהעלות החודשית היחסית של חבילת שימוש שנתית זו היא 129 ₪), ועלות אותה חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי היא 155 ₪, וחבילת השימוש בוטלה בדיוק 4 חודשים לאחר מועד החיוב האחרון, ההחזר יחושב כך (בהתאמה לסעיפים לעיל): (1) החלק היחסי של השימוש: שח 516 =129×4; ו-(2) דמי הביטול: ש״ח 77.4 =1548X5% ו-(3) שווי ההטבה: 104 ₪ =4* (155-129) . בסך הכל יהיה המשתמש זכאי להחזר של 850.6=1548-516-77.4-104]

6.2 ביטול חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי: משתמש המעוניין לבטל חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי רשאי לעשות זאת בכל עת, בהודעה לחברה באחד האופנים המפורטים בסעיף ‏6.4 להלן, ויחולו הכללים הבאים:
6.2.1 ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לא יאוחר מן השעה 23:59 ביום בו בוצעה עסקת הרכישה – המשתמש יזוכה במלוא עלות הרכישה.
6.2.2 ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לאחר המועד הנקוב בסעיף ‏6.2.1 לעיל – הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש הקלנדרי בו ניתנה ההודעה, המשתמש לא יהיה זכאי לזיכוי כלשהו, אך הוא יוכל לעשות שימוש בשירותים שמאפשרת לו חבילת השימוש עד לתום אותו חודש קלנדרי, בכפוף לתנאי חבילת השימוש.

6.3 ביטול שירותים הניתנים על בסיס חד-פעמי: ביטול הזמנת שירותים הניתנים על בסיס חד-פעמי יתאפשר בתוך 14 ימים לאחר מועד ביצוע עסקת רכישת השירות החד-פעמי, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד בו השירות הרלוונטי אמור להינתן.
6.4 משתמש המעוניין לבטל עסקה שבוצעה עם החברה, אשר יש לו זכות לבטלה כאמור לעיל, יוכל לעשות זאת בכל אחד מן האופנים הבאים:
6.4.1 ביחס לכל סוגי חבילות השימוש והשירותים – בדואר אלקטרוני, לכתובת המייל: support@morning.co, או באמצעות תמיכה מול נציג במערכת.
6.4.2 ביחס לחבילות שימוש במסלול חיוב חודשי בלבד – גם באמצעות לחיצה על כפתור "ביטול שירות" במערכת, בעמוד פרופיל המשתמש.

7. הזנת חשבוניות מאפליקציית ״WhatsApp״

7.1 החברה מאפשרת למשתמשים בעלי חבילות שימוש Best / Extra / Prime בלבד (ועשויה לאפשר גם למשתמשים נוספים, לתקופת ניסיון בלבד), כחלק משימוש במערכת, ליהנות משירות של קליטת חשבוניות שיקבל המשתמש מצדדים שלישיים, ושיועברו על ידו באמצעות אפליקציית "WhatsApp" לצורך סיווגן כ"הוצאה" ישירות בחשבונו במערכת ("שירות הזנת חשבוניות").
7.2 משתמש אשר בוחר לעשות שימוש בשירות הזנת חשבוניות נותן בזאת הסכמתו לקליטת החשבוניות ועיבודן על ידי החברה לטובת אספקת שירות הזנת החשבוניות. המשתמש מסכים בזאת לאפשר לחברה ליצור עימו קשר באמצעות אפליקציית "WhatsApp" לצורך מתן השירות ותפעולו.
7.3 שימוש המשתמש באפליקציית "WhatsApp" כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של "WhatsApp" כפי שאלה מפורטים וזמינים להלן – https://www.whatsapp.com/legal/business-terms-20210927. המשתמש יקפיד כי השימוש באפליקציית "WhatsApp" ייעשה בהתאם לתנאי השימוש של אפליקציית "WhatsApp".
7.4 באחריות המשתמש לוודא את נכונות החשבוניות שיתקבלו אצלו מצדדים שלישיים ושיועברו על ידו באמצעות אפליקציית "WhatsApp" ואת קליטתן במערכת כאמור. החברה אינה אחראית לליקויים שמקורם בתקלה כלשהי באפליקציית "WhatsApp" או באי קליטת החשבוניות במערכת או נכונותן של החשבוניות.
7.5 באחריות המשתמש לוודא כי ברשותו מלוא הזכויות, וכי סיפק את כל ההודעות וקיבל את ההסכמות הנדרשות על פי דין, לספק לחברה את המידע המועלה על-ידו במסגרת שירות הזנת חשבוניות, לטובת מתן השירות וכן לטובת שיפור שירותי החברה עבור כלל לקוחותיה, לרבות באמצעות אימון מערכת הבינה המלאכותית של החברה. באחריות המשתמש לוודא כי השימוש בתוכן ובמידע כאמור לא יפר כל דין ו/או זכויות של צד ג', לרבות זכויות לפרטיות ו/או קניין רוחני.
7.6 מובהר בזאת, כי המשתמש רשאי להפנות לחברה בכל עת בקשה להפסקת יצירת קשר באמצעות אפליקציית "WhatsApp" ו/או לבחור להתנתק מהשירות כאמור באופן עצמאי באמצעות המערכת, אך ככל שיעשה כן לא תוכל החברה לספק לו את שירות הזנת החשבוניות.

8. הזנת חשבוניות מספקים

8.1 החברה עשויה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמש שירות הזנה אוטומטית של חשבוניות אשר מתקבלות עבור עסקו של המשתמש מספקים מסוימים ("שירות הזנת חשבוניות מספקים").
8.2 ככל שהמשתמש יבחר להצטרף לשירות הזנת חשבוניות מספקים ביחס לספק מסוים, הוא מאשר לחברה לפנות לאותו ספק עם פרטי המשתמש, על מנת לצרף את המשתמש לשירות. ייתכן כי לצורך צירופו לשירות הזנת חשבוניות מספקים יידרש המשתמש, בנוסף, לספק גם לספק הרלוונטי את ההסכמות הדרושות למתן השירות על-ידי הספק, וככל שכך צירופו לשירות הזנת חשבוניות מספקים ביחס לאותו ספק יהיה מותנה גם במתן הסכמות כאמור לספק.
8.3 לצורך הצטרפותו לשירות הזנת חשבוניות מספקים, המשתמש מאשר לחברה להעביר לספק הרלוונטי כתובת מייל ייעודית, אשר באמצעותה יועברו החשבוניות שיופקו עבור המשתמש על ידי הספק ישירות לחשבון המשתמש במערכת.
8.4 המשתמש יהיה רשאי בכל עת לבטל את שירות הזנת חשבוניות מספקים ביחס לספק מסוים בהודעה בכתב שלושים (30) ימים מראש לחברה ולספק.
8.5 ככל שההתקשרות בין החברה לבין הספק מכוחה יתאפשר מתן שירות הזנת חשבוניות מספקים תסתיים, מכל סיבה שהיא, החברה תיידע את המשתמש על כך, והשירות ביחס לאותו ספק יסתיים.
8.6 החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנכונות החשבוניות שיונפקו עבור המשתמש על-ידי הספק ו/או למערכת היחסים בין המשתמש לבין הספק, לרבות במקרים בהם החשבוניות לא יוזנו על ידי הספק לחשבון המשתמש במערכת, או במקרים בהם חשבוניות כאמור יוזנו באיחור. בהצטרפותו לשירות הזנת חשבוניות מספקים, המשתמש מאשר כי הוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה בעניין.

9. שירותי סליקה

9.1 הצטרפות לשירותי סליקה תתאפשר רק למשתמשים שרכשו את אחת מחבילות השימוש, ולא תתאפשר בתקופת הניסיון.
9.2 שירות סליקת עסקאות בכרטיסי אשראי הוא שירות המבצע חיבור או קישור לגורמים המבצעים את הסליקה בפועל ומותנה בהתקשרות ישירה של המשתמש בהסכם מחייב עם ספק הסליקה ("הסכם הסליקה"). התקשרותו של המשתמש בהסכם הסליקה נעשית על אחריותו של המשתמש והוא נדרש לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות טרם ביצוע ההתקשרות. כל פעולה המבוצעת בכל הנוגע לסליקת עסקאות בכרטיס אשראי תבוצע באמצעות ספק הסליקה בלבד, באחריותו, ובהתאם לתנאי ההתקשרות של הסכם הסליקה. אין בקישור שמספקת החברה לספק הסליקה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לשירותי הסליקה שיסופקו למשתמש על ידי צדדים שלישיים בהתאם להוראות הסכם הסליקה.
9.3 מבלי לגרוע מן התנאים הקבועים בהסכם הסליקה הספציפי בין המשתמש לבין ספק הסליקה והגורם הסולק החל לפי העניין, ההוראות הבאות יחולו על התקשרות המשתמש עם ספקי הסליקה והגורמים הסולקים.
9.4 תוסף סליקה
9.4.1 משתמש המצטרף לאחד משירותי הסליקה המפורטים להלן והניתנים באמצעות ספקי הסליקה השונים, יחויב על ידי החברה בתשלום חודשי בגין חיבור לשירותי הסליקה ("דמי תוסף הסליקה"). גובה התשלום בעבור דמי תוסף הסליקה יקבע על ידי החברה בטופס ההצטרפות של המשתמש לשירותי הסליקה בחלק הרלוונטי המתייחס לעלות תוסף הסליקה וזאת בנוסף לעלות שירותי התשלומים הנקבעת על ידי ספק הסליקה.
9.4.2 מובהר כי משתמש כאמור יחויב בדמי תוסף הסליקה מרגע הצטרפותו לשירותי הסליקה, וללא קשר לצריכתו את שירותי הסליקה. כמו כן משתמש אשר בחר לנתק את תוסף הסליקה במהלך החודש לא יזוכה בגין עלות התוסף.
9.5 סליקה באמצעות "grow" – תשלומים דיגיטליים (grow)
9.5.1 ההצטרפות לשירות התשלומים הדיגיטליים (grow) מותנית באישור grow ובכפוף לתנאי השימוש של grow, בהתאם לנוסחם המעודכן באתר grow שבכתובת: https://grow.business. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה במקרה בו לא יאושר לו להצטרף לשירות האמור עקב סירוב של grow או של החברה או שיידרש למסור מידע נוסף כתנאי להצטרפות לשירות האמור או כתנאי להמשך השימוש בשירות.
9.5.2 המשתמש מתחייב למסור לחברה במועד הצטרפותו לשירות התשלומים הדיגיטליים (grow) וכתנאי לקבלת השירותים, את כל הפרטים והמסמכים שידרשו על ידי החברה ו – grow לצורך הצטרפות לשירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ועם grow במסירת כל מידע הנדרש לצורך עמידה בדרישות החלות עליהן על פי דין, לרבות מכוח צווי איסור הלבנת הון או הוראות רגולציה אחרות החלות עליהן.
9.5.3 המשתמש מסכים ומאשר כי כל מידע שיימסר על ידו במסגרת שירות התשלומים הדיגיטליים (grow) יועבר גם ל-grow על ידי החברה, ושתיהן יסתמכו על אותו מידע לצורך מתן השירות כאמור. המשתמש מתחייב בזאת למסור מידע נכון, מלא ועדכני ככל האפשר וכן מתחייב לעדכן את החברה ואת grow על כל שינוי במידע שנמסר על ידו במסגרת הצטרפות לשירותv תשלומים הדיגיטליים (grow) ו/או במסגרת קבלת השירותים.
9.5.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה ו-grow יהיו רשאים לדרוש מהמשתמש מידע נוסף גם לאחר הצטרפות לשירות התשלומים הדיגיטליים (grow), ויהיו רשאים להתנות את המשך קבלת השירותים בקבלת המידע כאמור.
9.5.5 מובהר בזאת כי אספקת שירותי הסליקה בשירות התשלומים הדיגיטליים (grow) ניתנים על ידי grow בלבד ובאחריותה הבלעדית. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לאספקת שירותי הסליקה כאמור.
9.5.6 המשתמש יחויב על ידי grow בעמלת סליקה בהתאם לעמלת הסליקה ושיעורי העמלות המוצגים בדף תנאים ועמלות: תשלומים דיגיטליים.
9.5.7 אישור סליקה לאתר מסחר: הצטרפות משתמש לשירותי סליקת אתר מסחר כפופה לאישור סליקה ייעודי לסליקת האתר על ידי grow, ובהתאם לתנאי השירות שלה, כמפורט לעיל. מובהר בזאת כי אישור הסליקה הוא ייעודי עבור כתובת האתר שאושרה על ידי החברה ו-grow ולכל כתובת אתר יידרש אישור נפרד.
9.6 סליקה באמצעות מקס/ ישראכרט/ משולם/ קארדקום (שלא במסגרת שירות התשלומים הדיגיטליים (grow)) ("ספק הסליקה")
9.6.1 המשתמש יחויב על ידי ספק הסליקה בעמלת סליקה בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה בין המשתמש לבין ספק הסליקה.
9.6.2 בכל מקרה שבו יינתן למשתמש אישור על ידי ספק הסליקה לחייב את לקוחותיו באמצעות פרטי כרטיס אשראי השמורים אצלו במערכת, יחולו ההוראות הבאות:
(1) למשתמש בחבילת שימוש Best / Extra / Prime יוצע במסגרת הפעולות שניתן לבצע באמצעות הרישיון להקים הוראות קבע לחיוב כרטיסי האשראי של לקוחותיו, כלומר שלקוחותיו יחויבו בכל פרק זמן מוגדר. הקמת הוראות קבע דרך המערכת תהיה באחריות המשתמש ובכפוף לכך שהמשתמש הסדיר מראש את הקמת הוראת הקבע מול מקס, ושהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מהלקוח (בעל כרטיס האשראי) להקים את הוראת הקבע. לאחר כל חיוב של הלקוח תופק לו חשבונית באופן אוטומטי באמצעות המערכת.
(2) בכל מקרה שבו המשתמש יבחר להתחבר לפעולות נוספות המוצעות על ידי מקס, התשלום עבור כל פעולה נוספת כאמור יגבה ישירות על ידי מקס ואין לחברה שום אחריות כלפי תקינות הפעולות או החיוב עבורם.
9.7 ביטול שירותי הסליקה
9.7.1 ביטול ההצטרפות לשירותי הסליקה ייעשה דרך המערכת, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לתנאי השימוש של ספק הסליקה הרלוונטי.
9.7.2 בכל הקשור לדמי תוסף הסליקה, ביטול יבוצע בהתאם לקבוע בסעיף 9.4.2 לתנאי השימוש של החברה.
9.8 קבלת תשלומים באמצעות אפליקציית bit
9.8.1 במסגרת הפעולות שיכול לבצע משתמש שרכש תוסף סליקה, ספקי סליקה מסוימים יאפשרו למשתמש לקבל מלקוחותיו תשלום גם דרך אפליקציית bit.
9.8.2 העברת התשלום מחשבון ה-bit של הלקוח למשתמש תתאפשר באמצעות יצירת דרישת תשלום על ידי המשתמש מתוך אתר החברה.
9.8.3 המשתמש לא נדרש להחזיק בחשבון פעיל ב-bit – התשלום באמצעות ה-bit מתבצע כסליקה לכל דבר ועניין על ידי ספק הסליקה, ועל כן כרוך בתשלום עמלת סליקה שתיגבה מהמשתמש בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה שבין המשתמש לבין ספק הסליקה הרלוונטי.

10. תוסף WooCommerce

10.1 משתמשים בחבילות השימוש Best / Extra / Prime יוכלו לרכוש תוסף ייחודי עבור WooCommerce בעלות חד פעמית המצוינת בטופס ההצטרפות של החברה לתוסף ("דמי ההקמה"). תוסף זה יאפשר למשתמש אשר בבעלותו אתר הבנוי על תשתית וורדפרס (WordPress) לחבר את החנות WooCommerce לסליקת כרטיסי אשראי, ביצוע תשלומים באמצעות PayPal והפקת חשבוניות דיגיטליות באופן אוטומטי לאחר ביצוע החיוב בחנות. מובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול תוסף WooCommerce על ידי המשתמש לא יינתן כל החזר כספי בגין דמי ההקמה.
10.2 לפני רכישת תוסף WooCommerce המשתמש יצהיר ויאשר כי הוא מודע לכך שזו אחריותו הבלעדית והמלאה: (1) לעדכן את חברת הסליקה בדבר רצונו לסלוק באתרי סחר ו-(2) לקבל מחברת הסליקה, בטרם מתחילות להתבצע עסקאות, הרשאה מתאימה לסליקה באתרי סחר, לרבות ב-WooCommerce. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם הנוגע לסליקה באתר הסחר של המשתמש או בגין אי-קבלת הרשאה מתאימה על ידי חברת הסליקה.

11. דפי מכירה

11.1 החברה מציעה למשתמשים בחבילות השימוש אשר רכשו תוסף סליקה ו/או מחזיקים בחשבון PayPal פעיל ("בית העסק") להקים באמצעות המערכת דפי מכירה למוצרים ו/או שירותים שונים ללקוחותיהם. האמור לעיל לא יחול על מי שהצטרף לתקופת ניסיון.
11.2 טבלת המחירים עבור הקמת דפי מכירה באמצעות המערכת נמצאת בדף "מסלולים" שבאתר החברה.
11.3 בית העסק מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובדפי המכירה למטרות שאינן חוקיות. בית העסק ימכור את המוצרים ו/או השירותים המופיעים בדפי המכירה ויפעיל את דפי המכירה בכפוף ובהתאם לכל דין. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הפעילות המתנהלת בדפי המכירה. בית העסק מתחייב לפצות ולשפות את החברה בכל מקרה של תלונה או טענה של צד שלישי כלשהו בעניין הפעלת דפי המכירה או מכירת המוצרים ו/או השירותים בדפי המכירה שלא בהתאם להוראות הדין.
11.4 כל דף מכירה יכלול תקנון המפרט את תנאי המכירה של המוצרים או השירותים בין בית העסק לבין לקוחותיו. התקנון בדף המכירה ינוסח בהתאמה לכל דין ויכלול את כל ההגנות המתחייבות כלפי צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ולכל דין אחר החל על דף המכירה. מובהר בזאת כי נוסח התקנון המוצע משקף לדעתה של החברה את הוראות הדין, במועד בו נוסח. יחד עם זאת, על בית העסק חלה האחריות הבלעדית לכך שהתקנון ישקף את הוראות הדין, כפי שיתעדכנו מעת לעת, והוא מחויב להודיע לחברה על כל שינוי או התאמה מתבקשת, לרבות בשל שינוי הדין.
11.5 בית העסק הוא האחראי הבלעדי לתוכן שהוזן ומוצג בדפי המכירה ועל המוצרים ו/או השירותים אותם הוא מציע למכירה בדף המכירה שהקים דרך המערכת. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים, לרבות אספקתם או אי-אספקתם, ו/או עסקאות מכל סוג שהוא עם לקוחות בית העסק חלה על בית העסק.
11.6 עדכון הנתונים והתכנים על ידי בית העסק במערכת מהווה הצהרה והתחייבות מצדו לכך שהוא בעל זכויות היוצרים בתכנים אלו, שהתכנים הינם תכנים חוקיים ואינם נוגדים את הדין או אסורים על פי כל דין. מובהר בזאת כי החברה לא תפקח ולא תהיה אחראית על התכנים המצויים בדפי המכירה.
11.7 באחריות בית העסק לבדוק ולוודא שיש לו את הזכות להשתמש בתכנים אותם הוא מעלה לדפי המכירה שלו, לרבות בדיקה שהתוכן אינו מוגן על ידי זכויות יוצרים.
11.8 החברה תעשה כל מאמץ סביר לקיום פעילות תקינה של דפי המכירה, אך אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה וללא תקלות של דפי המכירה. החברה רשאית להפסיק את השימוש בדפי המכירה מעת לעת לצורך תחזוקתם. לא יינתן למשתמש כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות או אי זמינות במערכת.
11.9 בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר או עקיף בגין אובדן השימוש, עיכוב בשימוש, אי יכולת לבצע פעולות, אובדן נתונים או אובדן רווחים (לרבות בשל אספקתם, אי אספקתם או עיכוב באספקתם של מוצרים או שירותים), הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש במערכת, בדפי המכירה או בכל פעולה אחרת המתבצעת באמצעות הרישיון הניתן על ידי החברה.

11.10 החברה עשויה לאפשר לבית העסק, במסגרת שירות דפי המכירה, להזמין את לקוחותיו להצטרף לרשימת תפוצה של בית העסק (לרבות לצורך העברת תכנים שיווקיים של בית העסק ללקוחותיו). מובהר כי החברה אינה מעמידה לרשות בית העסק כלים לניהול רשימת התפוצה, ומכאן שניהול הרשימה על כל המשתמע מכך, לרבות מתן אפשרות ללקוחות להיגרע מן הרשימה וקיום הוראות כל דין בקשר עם רשימת תפוצה והפצת תכנים שיווקיים, יהיו באחריותו הבלעדית של בית העסק, ולחברה לא תהיה כל אחריות לכך, לא כלפי בית העסק ולא כלפי לקוחותיו של בית העסק.

12. הגבלת אחריות

12.1 השימוש במערכת הוא באחריות המשתמש באופן בלעדי. המערכת, הרישיון, והתכנים מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת, ברישיון או ובתכנים המוצעים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש במערכת או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם בה.
12.2 החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
12.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, פרסומים המוצגים במגזין שבאתר החברה או בקהילות שמפעילה החברה בפלטפורמות אחרות אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית לבצע פעולה מכל סוג שהוא (לרבות כל פעולה פיננסית, עסקה במניות, פעולות בקרנות נאמנות וניירות ערך וכו’), ואין בהם כדי להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המשתמש או ייעוץ מקצועי של מי שמורשים והוסמכו לכך. כל הבוחר לעשות במידע המפורסם במגזין או בקהילה שימוש כלשהו, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם האמור, לרבות לכל הפסד כספי או נזק אחר שעשוי להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום זה או אחר.

12.4 על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לשמור ולגבות שלא באמצעות המערכת את כל החומרים המועלים על ידו למערכת או הנוצרים תוך כדי השימוש בה. בהקשר זה מובהר, כי אין לראות במערכת ככלי למימוש חובת שמירת מידע, ככל שחלה כזו על המשתמש או על רו"ח או גורם מייצג אחר מטעמו.
12.5 החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר למערכת, ושבאמצעות אותה מערכת של הצד שלישי ניתנו שירותים למשתמש, ולא באמצעות המערכת.
12.6 היעדר אחריות לקישורים יוצאים
12.6.1 חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר החברה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
12.6.2 יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
12.6.3 אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים של צדדים שלישיים המצויים באותם קישורים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך באמצעות שירות הלקוחות של החברה.
12.7 מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית של פעילות המערכת; כמו כן, אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
12.8 באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
12.9 המכשיר באמצעותו המשתמש מבצע פעילות במערכת הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות כל הנוגע לאבטחתו. מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של הפעולות וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
12.10 מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה גם אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת תוכן חשבון המשתמש כתוצאה מחדירה לא מורשית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, ולמשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בגין נזקים כאמור.
12.11 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
12.11.1 שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
12.11.2 תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תוכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;
12.11.3 חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ברישיון או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש ברישיון) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת שימוש ברישיון, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.
12.12 עוד מובהר ומוסכם כי ככל שתחול אחריות כלשהי על החברה על פי תנאי השימוש, אחריות זו תוגבל בכל מקרה לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך שלושת (3) החודשים שקדמו לאירוע אשר בגינו נוצרה לחברה אחריות (ככל שנוצרה) בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון מצד החברה.

13. שיפוי

13.1 המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש במערכת באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
13.2 האמור בתנאי השימוש ובפרט בסעיף ‏‏‏13 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

14. קניין רוחני

14.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים במערכת, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע למערכת – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).
14.2 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן ברישיון, במערכת או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש במערכת, בהתאם לתנאי השימוש).
14.3 השמות "חשבונית ירוקה", "green invoice", "מורנינג", "morning" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.
14.4 המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכת או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
14.5 החברה רשאית להגן על הרישיון שניתן על ידה באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.
14.6 המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה (שפירוט אודות איסופו ושמירתו מצוי במדיניות הפרטיות של החברה) או נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו באתר החברה, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים מכל סוג שהוא, ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; מחקרים; ניתוחים; השוואות; סקרים; המלצות; חישובים; או יצירת יצירות נגזרות, הכל בהתבסס על מידע שנמסר על ידי או אודות המשתמש כאמור, בין אם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (תוצרי הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא תהיה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.
14.7 הוראות סעיף ‏‏‏‏14 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן הרישיון וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

15. המחאת זכויות

15.1 המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
15.2 החברה רשאית להמחות את זכויותיה כלפי המשתמש, לרבות ברישיון לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.

16. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם

16.1 החברה רשאית לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי ההסכם, תודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי ההסכם המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.
16.2 החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.

17. ברירת דין וסמכות שיפוט

17.1 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאי השימוש ו/או להתקשרות בין החברה לבין המשתמש, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

עודכן לאחרונה באוקטובר 2023