תנאי שימוש

1. כללי

 1. חברת חשבונית ירוקה בע"מ, ח"פ 514756428 ("החברה") מפעילה מערכת המאפשרת הפקה ושליחה של חשבוניות דיגיטליות, מסמכים עסקיים וקבלות באינטרנט.
 2. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש בפלטפורמה כהגדרתה להלן).
 3. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 4. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.
 5. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 6. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
 7. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
 8. כל ההוראות בתנאי השימוש הנוגעות לסליקת כרטיסי אשראי יחולו על כל משתמש אשר רכש את תוסף הסליקה (כהגדרת מונח זה להלן), ומשתמש בפלטפורמה בין היתר לצורך סליקת עסקאות בכרטיס אשראי.
 9. מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה ב https://www.greeninvoice.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

2. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

 1. "הפלטפורמה" או "האתר" - מערכת לתיעוד פנים, הפקת חשבוניות וקבלות, הרשומה כחוק ברשות המיסים, מספר אישור 187804.
 2. "משתמש" או "משתמשים" - כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או באתר החברה.

3. התחייבות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה:
  1. גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
  2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);
  3. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
  4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה.
 2. המשתמשים מצהירים בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונם באתר, הוא בבעלותם, או שהם מועסקים בו, והוא רשום כדין בישראל.
 3. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מסעיף ‏5.3 להלן, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון (כהגדרתו להלן), אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
 4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.

4. הפלטפורמה; הרישיון

 1. החברה מספקת באמצעות הפלטפורמה, בין השאר, רישיון לבצע את הפעולות הבאות (להלן , "הרישיון"): הפקה ושליחה של כל המסמכים במייל או ב – PDF (אין חובה להדפיס); הפקת חשבוניות מס/קבלה בלחיצת כפתור מחשבון עסקה; פעולה אוטומטית של סליקת כרטיסי אשראי ותשלום עצמאי; התאמה אישית של הערות קבועות בחשבונית – בעברית ובאנגלית; הפקת חשבוניות באנגלית, בעברית ובמגוון מטבעות כגון שקל, דולר, יורו ועוד.
 2. הרישיון יינתן למשתמשים אשר מנהלים פעילות עסקית ורשומים כדין בישראל.
 3. הרישיון יינתן בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ( "חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של פעולות. למידע נוסף עבור חבילות השימוש, היקף הפעולות הכלול ברישיון הצמוד להן ועלותן – https://www.greeninvoice.co.il/pricing.
 4. האמור בסעיף ‏4.1 לעיל הוא לשם הדגמה בלבד ואינו ממצה את כלל הפעולות שניתן לעשות בעזרת הפלטפורמה. לבירורים או שאלות בקשר עם הרישיון, ניתן לפנות לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני support@greeninvoice.co.il.
 5. חלק מהרישיון אותו מספקת החברה בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי אשראי מהווה חיבור או קישור לגורמים המבצעים את הסליקה בפועל ומותנה בהתקשרות ישירה של המשתמש בהסכם מחייב עם הגורם הסולק. התקשרותו של המשתמש בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי נעשית על אחריותו של המשתמש והוא נדרש לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות טרם ביצוע ההתקשרות. כל פעולה המבוצעת בפלטפורמה בכל הנוגע לסליקת עסקאות בכרטיס אשראי תבוצע באמצעות הגורם הסולק בלבד, באחריותו, ובהתאם לתנאי ההתקשרות של המשתמש עם הגורם הסולק. אין בקישור שמספקת החברה לגורם הסולק כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לשירותי הסליקה שיסופקו למשתמש על ידי צדדים שלישיים בהתאם להוראות הסכמי הסליקה.
 6. בית העסק מסכים ומאשר בזאת כי נציגים מטעם חשבונית ירוקה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של בית העסק במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.
 7. תוסף סליקה
  1. רכישת תוסף סליקה תתאפשר רק למנויים שרכשו את אחת מחבילות השימוש Light/Popular/Business/Prime, ולא תתאפשר בתקופת הניסיון.
  2. מבלי לגרוע מן התנאים הקבועים בהסכם הסליקה הספציפי בין המשתמש לבין ספק הסליקה והגורם הסולק החל לפי העניין, ההוראות הבאות יחולו על התקשרות המשתמש עם ספקי הסליקה והגורמים הסולקים:


  סליקה באמצעות מקס
  1. המשתמש יחויב על ידי מקס בעמלת סליקה בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה בין המשתמש לבין מקס.
  2. המשתמש יחויב על ידי החברה בתשלום חודשי בגין תוסף הסליקה בסך הקבוע בטופס ההצטרפות של המשתמש לתוסף הסליקה. באפשרות המשתמש לבצע זיכוי עסקה ו/או ביטול עסקה ישירות דרך הפלטפורמה.
  3. בכל מקרה שבו יינתן למשתמש אישור על ידי מקס לחייב את לקוחותיו באמצעות פרטי כרטיס אשראי השמורים אצלו בפלטפורמה יחולו ההוראות הבאות:
   1. למשתמש במסלול Popular / Business / Prime יוצע במסגרת הפעולות שניתן לבצע באמצעות הרישיון להקים הוראות קבע לחיוב כרטיסי האשראי של לקוחותיו, כלומר שלקוחותיו יחויבו בכל פרק זמן מוגדר. הקמת הוראות קבע דרך הפלטפורמה תהיה באחריות המשתמש ובכפוף לכך שהמשתמש הסדיר מראש את הקמת הוראת הקבע מול מקס, ושהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מהלקוח (בעל כרטיס האשראי) להקים את הוראת הקבע. לאחר כל חיוב של הלקוח תופק לו חשבונית באופן אוטומטי באמצעות הפלטפורמה.
  4. בכל מקרה שבו המשתמש יבחר להתחבר לפעולות נוספות המוצעות על ידי מקס, התשלום עבור כל פעולה נוספת כאמור יגבה ישירות למקס ואין לחשבונית ירוקה אחריות כלפי תקינות הפעולות או החיוב עבורן.

  סליקה באמצעות משולם
  1. המשתמש יחויב על ידי משולם בעמלת סליקה בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה בין המשתמש לבין משולם.
  2. המשתמש יחויב על ידי החברה בתשלום חודשי בגין תוסף הסליקה בסך הקבוע בטופס ההצטרפות של המשתמש לתוסף הסליקה. באפשרות המשתמש לבצע זיכוי עסקה ו/או ביטול עסקה ישירות דרך הפלטפורמה.
  3. בכל מקרה שבו יינתן למשתמש אישור על ידי משולם לחייב את לקוחותיו באמצעות פרטי כרטיס אשראי השמורים אצלו בפלטפורמה, יחולו ההוראות הבאות:
   1. למשתמש במסלול Popular / Business / Prime יוצע במסגרת הפעולות שניתן לבצע באמצעות הרישיון להקים הוראות קבע לחיוב כרטיסי האשראי של לקוחותיו, כלומר שלקוחותיו יחויבו בכל פרק זמן מוגדר. הקמת הוראות קבע דרך הפלטפורמה תהיה באחריות המשתמש ובכפוף לכך שהמשתמש הסדיר מראש את הקמת הוראת הקבע מול משולם, ושהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מהלקוח (בעל כרטיס האשראי) להקים את הוראת הקבע. לאחר כל חיוב של הלקוח תופק לו חשבונית באופן אוטומטי באמצעות הפלטפורמה.
  4. בכל מקרה שבו המשתמש יבחר להתחבר לפעולות נוספות המוצעות על ידי משולם, התשלום עבור כל פעולה נוספת כאמור יגבה ישירות על ידי משולם ואין לחברה שום אחריות כלפי תקינות הפעולות או החיוב עבורן.

  סליקה באמצעות ישראכרט
  1. המשתמש יחויב על ידי ישראכרט בעמלת סליקה בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה בין המשתמש לבין ישראכרט.
  2. המשתמש יחויב על ידי החברה בתשלום חודשי בגין תוסף הסליקה בסך הקבוע בטופס ההצטרפות של המשתמש לתוסף הסליקה. באפשרות המשתמש לבצע זיכוי עסקה ו/או ביטול עסקה ישירות דרך הפלטפורמה.
  3. בכל מקרה שבו יינתן למשתמש אישור על ידי ישראכרט לחייב את לקוחותיו באמצעות פרטי כרטיס אשראי השמורים אצלו בפלטפורמה, יחולו ההוראות הבאות:
   1. למשתמש במסלול Popular / Business / Prime יוצע במסגרת הפעולות שניתן לבצע באמצעות הרישיון להקים הוראות קבע לחיוב כרטיסי האשראי של לקוחותיו, כלומר שלקוחותיו יחויבו בכל פרק זמן מוגדר. הקמת הוראות קבע דרך הפלטפורמה תהיה באחריות המשתמש ובכפוף לכך שהמשתמש הסדיר מראש את הקמת הוראת הקבע מול ישראכרט, ושהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מהלקוח (בעל כרטיס האשראי) להקים את הוראת הקבע. לאחר כל חיוב של הלקוח תופק לו חשבונית באופן אוטומטי באמצעות הפלטפורמה.
  4. בכל מקרה שבו המשתמש יבחר להתחבר לפעולות נוספות המוצעות על ידי ישראכרט, התשלום עבור כל פעולה נוספת כאמור יגבה ישירות על ידי ישראכרט ואין לחברה שום אחריות כלפי תקינות הפעולות או החיוב עבורן

  סליקה באמצעות קארדקום וספק סליקה לבחירת המשתמש
  1. המשתמש יחויב על ידי ספק הסליקה, אשר ייבחר על ידי המשתמש, בעמלת סליקה בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה בין המשתמש לבין ספק הסליקה.
  2. המשתמש יחויב על ידי החברה בדמי הקמת מסוף בסך הקבוע בטופס ההצטרפות של החברה לתוסף הסליקה.
  3. המשתמש יחויב על ידי החברה בתשלום חודשי בגין תוסף הסליקה בסך הקבוע בטופס ההצטרפות של המשתמש לתוסף הסליקה. באפשרות המשתמש לבצע זיכוי עסקה ו/או ביטול עסקה ישירות דרך הפלטפורמה.
 8. תוסף WooCommerce
  1. משתמש במסלול Popular / Business / Prime יוכל לרכוש תוסף ייחודי עבור WooCommerce בעלות חד פעמית המצוינת בטופס ההצטרפות של החברה לתוסף ("דמי ההקמה"). תוסף זה יאפשר למשתמש אשר בבעלותו אתר הבנוי על תשתית וורדפרס (WordPress) לחבר את החנות WooCommerce לסליקת כרטיסי אשראי, ביצוע תשלומים באמצעות PayPal והפקת חשבוניות דיגיטליות באופן אוטומטי לאחר ביצוע החיוב בחנות. מובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול תוסף WooCommerce על ידי המשתמש לא יינתן כל החזר כספי בגין דמי ההקמה.
  2. לפני רכישת תוסף WooCommerce המשתמש יצהיר ויאשר כי הוא מודע לכך שזו אחריותו הבלעדית והמלאה: (1) לעדכן את חברת הסליקה בדבר רצונו לסלוק באתרי סחר ו-(2) לקבל מחברת הסליקה, בטרם מתחילות להתבצע עסקאות, הרשאה מתאימה לסליקה באתרי סחר, לרבות ב-WooCommerce. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם הנוגע לסליקה באתר הסחר של המשתמש או בגין אי-קבלת הרשאה מתאימה על ידי חברת הסליקה.
 9. קבלת תשלום באמצעות אפליקציית bit
  1. במסגרת הפעולות שיכול לבצע משתמש שרכש תוסף סליקה, ספקי סליקה מסוימים יאפשרו למשתמש לקבל מלקוחותיו תשלום גם דרך אפליקציית bit.
  2. העברת התשלום מחשבון ה-bit של הלקוח למשתמש תתאפשר באמצעות יצירת דרישת תשלום על ידי המשתמש, מתוך אתר חשבונית ירוקה.
  3. המשתמש לא נדרש להחזיק בחשבון פעיל ב-bit - התשלום באמצעות ה-bit מתבצע כסליקה לכל דבר ועניין על ידי ספק הסליקה, ועל כן כרוך בתשלום עמלת סליקה שתיגבה מהמשתמש בשיעור הקבוע בהסכם הסליקה שבין המשתמש לבין ספק הסליקה הרלוונטי.
 10. דפי מכירה
  1. כללי
   1. חשבונית ירוקה בע"מ, ח"פ 514756428 ("חשבונית ירוקה") מפעילה מערכת המאפשרת תיעוד פנים, הפקה ושליחה של חשבוניות דיגיטליות, מסמכים עסקיים וקבלות באינטרנט ("המערכת").
   2. חשבונית ירוקה מציעה לכל מי שהצטרף לאחד מהמסלולים המוצעים באתר חשבונית ירוקה: Light/Popular/Business/Prime ורכש תוסף סליקה ו/או מחזיק בחשבון PayPal פעיל ("בית העסק") להקים באמצעות המערכת דפי מכירה למוצרים ו/או שירותים שונים ללקוחותיו. האמור לעיל לא יחול על מי שהצטרף לתקופת ניסיון.
   3. תנאי השימוש המוצגים להלן מסדירים את היחסים בין חשבונית ירוקה לבין בית העסק ביחס להקמת דפי מכירה באמצעות המערכת.
   4. אין בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין בית העסק לבין חשבונית ירוקה, כולל תנאי השימוש הכלליים של חשבונית ירוקה. תנאי שימוש אלו, יש בהם כדי להוסיף על תנאי השימוש הכלליים של חשבונית ירוקה.
   5. הקמת דף מכירה על ידי בית העסק מהווה הסכמה וקבלת תנאי שימוש אלו. בית עסק שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים במסמך זה, אינו רשאי להקים דפי מכירה באמצעות המערכת.
   6. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל המגדרים כאחד.
  2. מחירון ומדיניות ביטולים
   1. טבלת המחירים עבור הקמת דף מכירה באמצעות המערכת נמצאת בדף "מחירון" שבאתר חשבונית ירוקה.
   2. חשבונית ירוקה רשאית לשנות את המחירון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. הגבלת השימוש
   1. בית העסק מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובדפי המכירה לצורך מטרות שאינן חוקיות. בית העסק ימכור את המוצרים ו/או השירותים המופיעים בדפי המכירה ויפעיל את דפי המכירה בכפוף ובהתאם לכל דין. בית העסק מתחייב לפצות ולשפות את חשבונית ירוקה בכל מקרה של תלונה או טענה של צד שלישי כלשהו בעניין הפעלת דף המכירה או מכירת המוצרים ו/או השירותים בדף המכירה שלא בהתאם להוראות הדין.
   2. בית העסק מסכים ומאשר בזאת כי נציגים מטעם חשבונית ירוקה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של בית העסק במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.
   3. כל דף מכירה יכלול תקנון המפרט את תנאי המכירה של המוצרים או השירותים בין בית העסק לבין הקונים. התקנון בדף המכירה יהיה בנוסח שיהיה מותאם לכל ההגנות הניתנות לצרכנים על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ולכל דין אחר החל על דף המכירה. בית העסק יהיה אחראי לכך שהוא יפעל במכירת המוצרים בהתאם לכל דין כאמור, כפי שיהיה מעת לעת, ולחשבונית ירוקה לא תהיה כל אחריות לכך. מובהר בזאת כי הנוסח המוצע הוא הנוסח המשקף לדעתה של חשבונית ירוקה את הוראות הדין ועל בית העסק חלה האחריות להודיע לחשבונית ירוקה על כל שינוי או התאמה מתבקשת, לרבות בשל שינוי הדין. בית העסק מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שחשבונית ירוקה מקפידה כי בית העסק יבצע את המכירה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, וכי תנאי השימוש ישקפו הוראות אלו.
  4. אחריות
   1. בית העסק מצהיר כי בדק את המערכת בטרם ההתקשרות ומצא כי מערכת זו מתאימה לצרכיו ולשימושיו.
   2. בית העסק מצהיר כי ידוע לו שחשבונית ירוקה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה במערכת אותו היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במערכת.
   3. בית העסק הוא האחראי הבלעדי לתוכן שהוזן ומוצג בדף המכירה ועל המוצרים ו/או השירותים אותם הוא מציע למכירה בדף המכירה שהקים דרך המערכת. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים, לרבות אספקתם או אי-אספקתם, ו/או עסקאות מכל סוג שהוא עם לקוחות קצה חלה על בית העסק.
   4. חשבונית ירוקה תעשה כל מאמץ סביר לקיום פעילות תקינה של דף המכירה, אך אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה וללא תקלות של דף המכירה. חשבונית ירוקה רשאית להפסיק את השימוש בדף המכירה מעת לעת לצורך תחזוקתו. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות במערכת.
   5. בשום מקרה לא תחול על חשבונית ירוקה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר או עקיף בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במערכת, בדף המכירה או בכל פעולה אחרת המתבצעת באמצעות הרישיון הניתן על ידי חשבונית ירוקה, בגין עיכוב בשימוש או בגין אי יכולת לבצע פעולות, באספקתם או בעיכוב באספקתם או באי-אספקתם של מוצרים או פעולות, או בכל מידע, תוכנה, פעולה או מוצר הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת ובדפי המכירה.
  5. זכויות יוצרים
   1. עדכון הנתונים והתכנים על ידי בית העסק במערכת מהווה הצהרה והתחייבות מצדו בכך שהוא בעל זכויות היוצרים בתכנים אלו, שהתכנים הינם תכנים חוקיים ואינם נוגדים את הדין או אסורים על פי כל דין. מובהר בזאת כי חשבונית ירוקה לא תפקח ולא תהיה אחראית על התכנים המצויים בדף המכירה.
   2. באחריות בית העסק לבדוק שיש לו את הזכות להשתמש בתכנים אותם הוא מעלה לדף המכירה שלו, לרבות בדיקה שהתוכן אינו מוגן על ידי זכויות יוצרים.
   3. בית העסק מסכים שלא להעתיק או לשכפל כל תוכנה, קוד מקור, או חלק מקוד המקור של המערכת מכל סיבה שהיא.
  6. ברירת דין וסמכות שיפוט
   1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאי שימוש אלו, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

5. חשבון משתמש

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לפעולות מסוימות תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ( "חשבון משתמש" או "החשבון").
 2. המשתמש רשאי להקים תחת אותו חשבון משתמש מספר עסקים, בהתאם לסוג המנוי אותו רכש מהחברה, ובלבד שכל עסק הוא בעל מספר רישום שונה. מובהר בזאת כי לא ניתן להקים במערכת תחת אותו חשבון משתמש שני עסקים או יותר עם אותו מספר רישום.
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
  1. חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;
  2. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון;
  3. אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית;
  4. לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ( "המורשה המקורי") ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין.
 4. משתמש שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את המורשה המקורי במורשה חדש, יעביר לחברה טופס מורשה המפרט את המורשה (אחד או יותר) החדש המוסמך לפעול בשם התאגיד, בתוספת אימות עורך דין בדבר היותו של המורשה החדש האמור מורשה על פי דין לפעול בשם התאגיד לעניין השימוש בפלטפורמה או באתר ( "טופס מורשה"). עם קבלת טופס מורשה, תעביר החברה את השימוש בפלטפורמה למורשה החדש ותראה בו כמשתמש לכל דבר ועניין (עד קבלת טופס מורשה מעודכן מהמשתמש שהוא תאגיד המעיד על מורשה אחר), ולמורשה המקורי יתבטלו כל ההרשאות והזכויות בקשר עם הפלטפורמה והאתר, ולא תישמע כל טענה של המורשה המקורי לעניין זה.
 5. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 6. המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולביצוע פעולות בפלטפורמה המאפשרות גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש ( "הסיסמה"):
  1. אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.
  2. על הסיסמה להכיל 8-16 תווים.
  3. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
  4. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.
 7. ייתכן ובמהלך שימושך בחשבון המשתמש, תבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן רישיון עבורך. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע הנך מאשר כי מידע זה נאסף על ידך כדין והחברה רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולצורך מתן הרישיון עבורך.

6. תקופת ניסיון

 1. עם ההרשמה לאתר מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 30 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי החברה ( "תקופת הניסיון").
 2. בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית (תקופת הניסיון מאפשרת הפקה של עד 50 מסמכים בחודש). תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 30 יום, ללא תניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחות לביצוע הפעולות הנכללות במסלול הבסיסי וכן ייתכן ויפתחו פעולות נוספות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 3. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תקופת הניסיון, אם תראה בכך לנכון.

7. תשלום עבור הפלטפורמה

 1. גובה התשלום עבור הפלטפורמה יתבצע בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי.
 2. ההרשמה לקבלת רישיון יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏8.2 להלן ("מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי אשר יקנה למשתמש רישיון למשך 12 חודשים ממועד ביצוע התשלום, ויתחדש באופן אוטומטי מדי שנה עד לביטול החידוש על ידי המשתמש כאמור בסעיף 8.3 להלן ("מנוי שנתי")
 3. בגין עסקה לרכישת מנוי אשר מתבצעת במהלך חודש קלנדרי, התשלום הראשון, אשר יבוצע במועד רכישת המנוי, יכלול תשלום בעבור יתרת התקופה מיום רכישת המנוי ועד לסוף החודש הקלנדרי בו נרכש המנוי, וכן בעבור מלוא תקופת החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו נרכש המנוי. בסיום אותו חודש עוקב, התשלום החודשי יבוצע בתחילת כל חודש ויהיה כמפורט בחבילת השימוש ובהתאם לסוג המנוי אשר נבחרו על ידי המשתמש.
 4. משתמש יכול לרכוש אפשרות לקבלת פתרונות סליקה שיינתנו על ידי החברה ( "פתרונות הסליקה"). גובה התשלום בעבור פתרונות הסליקה ייקבע בהתאם לסוג מסוף הסליקה אותו יבחר המשתמש לרכוש ( "דמי מסוף סליקה") בתוספת תשלום חד פעמי עבור הקמת מסוף הסליקה ( "דמי הקמת מסוף הסליקה"). התשלום עבור פתרונות הסליקה ישולם עבור כל חודש מראש, וזאת בנפרד מהתשלום עבור השימוש בפלטפורמה.
 5. בגין עסקה לרכישת פתרונות סליקה אשר מתבצעת במהלך חודש קלנדרי, התשלום הראשון, אשר יבוצע במועד רכישת פתרונות הסליקה, יכלול תשלום בעבור יתרת התקופה מיום רכישת פתרון הסליקה ועד לסוף החודש הקלנדרי בו נרכש, וכן בעבור מלוא תקופת החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו נרכש. בסיום אותו חודש עוקב, התשלום החודשי יבוצע בתחילת כל חודש.
 6. החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמשים קופונים אשר יקנו הנחות או הטבות מסוימות ברכישת אפשרות לביצוע הפעולות והמוצרים השונים באתר. פירוט אודות הקופונים ואופן מימושם יהיה בהתאם להוראות החברה כפי שיימסרו למשתמשים מעת לעת. החברה רשאית להציע את הקופונים למשתמשים מסוימים בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשים. כמו כן, החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי הקופונים או לבטלם. מובהר בזאת כי הקופונים אינם ניתנים להמרה לסכום כספי בשום שלב, וכל קופון שלא נעשה בו שימוש לא יקנה למשתמש כל זכות שהיא.

8. ביטול הרישיון והחזרים כספיים

 1. ביטול מינוי שנתי וקבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@greeninvoice.co.il, ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה.
 2. ביטול מנוי חודשי על ידי המשתמש יתאפשר בעמוד הפרופיל על ידי לחיצה על כפתור "ביטול מנוי". המנוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד קבלת ההודעה מהמשתמש. לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהחודש שלא נוצל.
 3. באפשרות המשתמש לבטל את החידוש האוטומטי של המנוי השנתי, כאמור בסעיף 7.2 לעיל, באמצעות כניסה לעמוד "החשבון שלי" באתר ולחיצה על כפתור "הפסקת החידוש האוטומטי". לאחר קבלת הודעת המשתמש בדבר אי-חידוש המנוי, המנוי יימשך עד לסוף תקופת 12 החודשים ממועד ביצוע התשלום על המנוי, ולא יחודש עבור 12 חודשים נוספים.

9. סעדים

 1. החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור לפלטפורמה ולסרב לספק למשתמש את הפלטפורמה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות:
  1. להפסיק או למנוע את השימוש ברישיון (כולו או חלקו) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
  2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה.
  3. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

10. הגבלת אחריות

 1. השימוש בפלטפורמה הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי. הפלטפורמה, הרישיון, האתר והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בפלטפורמה, ברישיון, באתר ובתכנים המוצעים באתר, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש בפלטפורמה או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
  1. שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
  2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תוכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;
  3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ברישיון או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש ברישיון) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת שימוש ברישיון, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר ומוסכם כי:
  1. בכל מקרה אחריות החברה לפי הסכם זה תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה;
  2. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה. עוד מובהר כי המכשיר בו עושה שימוש המשתמש במסגרת מתן הרישיון הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של הפעולות וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות;
  3. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית של פעילות הפלטפורמה; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים;
  4. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;
  5. מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
  6. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר לפלטפורמה או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות הפלטפורמה או האתר.
 4. המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה זו לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה. מענה שיינתן על ידי החברה במסגרת תמיכה תפעולית בפלטפורמה או שירות לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.

11. שיפוי

 1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
 2. האמור בסעיף ‏‏11 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

12. היעדר אחריות לקישורים יוצאים

 1. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
 2. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 3. אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים של צדדים שלישיים המצויים באותם קישורים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך באמצעות שירות הלקוחות של החברה.

13. הודעה על תוכן מפר

 1. אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני support@greeninvoice.co.il.

14. קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לפלטפורמה ולאתר החברה – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).
 2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן ברישיון, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה או באתר, בהתאם לתנאי השימוש).
 3. השם "חשבונית ירוקה" או "green invoice" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.
 4. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 5. החברה רשאית להגן על הרישיון שניתן על ידה באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.
 6. המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה (שפירוט אודות אסיפתו ושמירתו יימצא במדיניות הפרטיות של החברה) או נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו באתר, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים מכל סוג שהוא, ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; מחקרים; ניתוחים; השוואות; סקרים; המלצות; חישובים; או יצירת יצירות נגזרות, הכל בהתבסס על מידע שנמסר על ידי או אודות המשתמש כאמור, בין אם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (תוצרי הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא תהיה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.
 7. הוראות סעיף ‏‏‏14 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן הרישיון וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

15. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם

 1. החברה רשאית לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי השימוש, תודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.
 2. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.

16. העדר יחסי עובד מעביד

 1. מובהר כי אין בשימוש בפלטפורמה כדי ליצור, ולא ייווצרו בין מי מהמשתמשים לחברה בגין מתן הרישיון או בגין השימוש בפלטפורמה יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

17. המחאת זכויות

 1. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ברישיון לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.

18. תמיכה טכנית

 1. חשבונית ירוקה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בערוצים הבאים: (א) דואר אלקטרוני, בכתובת support@greeninvoice.co.il; (ב) טופס יצירת קשר, המופיע בעמוד "צרו קשר" באתר; ו-(ג) צ'אט הקיים באתר. מענה לכל פנייה יינתן עד 24 שעות לכל היותר. שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 18:00-09:00 בימי העסקים הרגילים.

19. ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

עודכן לאחרונה בדצמבר 2021.