תנאי שימוש ומדיניות פרטיות בנקאות פתוחה

לקוח יקר, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם הרישום לשירותים. הרישום לשירותים מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן

בעצם השימוש בשירות, הינך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות.

מבוא

 • בכפוף להסכמתך מול מקור המידע הפיננסי ובהתאם להיקף בחירותיך, תקבל החברה ממקור המידע הפיננסי את כל המידע הפיננסי שלך ותציג לך אותו בצורה נוחה ומאורגנת במקום אחד.
 • הליך הרישום ואופן שמירת המידע הפיננסי שלך יישמרו ויאובטחו על ידינו לפי הוראות הדין.
 • לאחר רישומך לשירות, תוכל בכל עת לעדכן את בחירותיך, ובכלל כך לבטל או לשנות את הרשאות הגישה שניתנו על ידך ו/או לעדכן את מקורות המידע, החשבונות וסלי המידע לגביהם נתת הרשאה, והכל כמפורט בתנאי שימוש אלו.

כללי

 • החברה מחזיקה ברישיון מתן שירות מידע פיננסי מטעם רשות ניירות ערך אשר מפקחת באופן שוטף על פעילות החברה.
 • בין השאר, מספקת החברה שירות מידע פיננסי, כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021 ("החוק") ובכלל כך – הצגת כל המידע הפיננסי של לקוחות החברה שניתן על ידי בנקים וחברות כ"א עליהם חלה רגולציית הבנקאות הפתוחה במקום אחד, וייזום תשלומים מאת חשבון הבנק של צרכני הקצה של לקוחות החברה ("השירותים" ו/או "השירות").
 • השימוש בשירותי "בנקאות פתוחה" של החברה כפוף לתנאי שימוש אלו, לתנאי השימוש בשירותי החברה ולמדיניות הפרטיות שלה, והכל כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
 • מובהר כי תנאי שימוש אלה מהווים חוזה למתן שירות מידע פיננסי ויחולו עליהם הוראות החוק וכל ההוראות שמכוחו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בשירות בכל עת. מובהר כי האמור בתנאי שימוש אלו מתווסף ואינו גורע מהוראות הסכמים והתקשרויות אחרות שבהם התקשרת מול החברה לצורך קבלת שירותים אחרים.

רישום לשירותים

 • לצורך השירות, עליך להשלים באופן מלא את הליך הרישום, לרבות מסירת פרטים אישיים, בחירת מקורות המידע מהם תהיה רשאית החברה לאסוף מידע פיננסי אודותיך וכן משך הגישה של החברה לאותם מקורות מידע, הכל כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 • במסגרת הליך הרישום, תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסתך לשירות מעת לעת. עליך לשמור את שם המשתמש והסיסמא האישית שלך בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או פגיעה כלשהי שייגרמו לך עקב שימוש באמצעי ההזדהות על-ידי מי שאינו מורשה לכך כפועל יוצא ממעשה או מחדל שלך.
 • הרישום לשירות והשימוש בו עשויים להיות כרוכים בתשלום, והכל בהתאם לתנאי השימוש הכלליים של החברה. עליך להתעדכן בתנאי השימוש הכלליים של החברה מעת לעת.
 • במסגרת ההרשמה לשירות, תתבקש לבחור, במסכים הרלבנטיים:
 • את מקורות המידע מהם תהיה החברה רשאית לאסוף מידע פיננסי אודותיך (בנקים ונותני שירותים פיננסים אחרים המספקים לך שירותים פיננסיים).
 • את החשבונות וסלי המידע (סוגי המידע) שאליהם אתה מעניק גישה לחברה, אשר מהם ייאסף מידע על ידי החברה ממקורות המידע שבחרת.
 • את משך הזמן בו הגישה למידע תהיה זמינה לחברה. שים לב כי באפשרותך לבחור אם הגישה למקורות המידע תהיה חד פעמית או גישה מתמשכת (ואם מתמשכת – מה משך הזמן שבו תתאפשר הגישה).
 • ככל שנתת לחברה הרשאת גישה למידע הפיננסי אודותיך שאינה חד פעמית, באפשרותך לבטל או לשנות, בכל עת, את ההסכמות שנתת לחברה כאמור במסגרת ההרשמה לשירות ולערוך בהם שינוי, ובכלל כך לבטל הרשאות גישה שניתנו על ידך ו/או לעדכן את מקורות המידע, החשבונות וסלי המידע באמצעות אתר החברה. ייתכן שבעקבות ביטול הרשאות שנתת לקבלת מידע לא יתאפשר לחברה להעניק לך את השירותים ו/או יבוצע שינוי בהיקף או באופן מתן השירותים ובמקרה כאמור תימסר לך הודעה על כך. החברה תפעל בהתאם להודעתך, בסמוך לאחר קבלתה אצל החברה, ובכלל כך תעדכן את מקורות המידע הרלבנטיים בעניין ביטול ו/או שינוי הרשאתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיומיים ממועד בקשתך. כמו כן, החברה תמחק את המידע הפיננסי אודותיך אשר הגיע לידיה במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
 • ככל שבחרת בגישה מתמשכת, אחת לחצי שנה החברה תאשר עמך את בחירותיך. במקרה בו לא השתמשת בשירותים במשך תקופה של חצי שנה, והחברה לא הצליחה לקבל את אישורך כאמור, יראו את ההתקשרות כבטלה ולא תהיה לך גישה לשירותים. בכל שלב תוכל לחדש את קבלת השירותים באמצעות רישום מחדש. המידע המתקבל אצל החברה יישמר על ידה לתקופה המקסימלית המותרת על פי החוק. החברה תעשה שימוש במידע בכפוף להוראות החוק ובהתאם לקבוע במדיניות הפרטיות של החברה המופיעה באתר החברה בכתובת: https://www.greeninvoice.co.il/privacy.
 • החברה תהא רשאית למנוע ממך שימוש בשירותים, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין;
 • ככל שתוטל עליך מגבלה לפי דין;
 • הפרת תנאי מתנאי השימוש בשירותים;
 • מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה לשירותים ו/או לאחר מכן;
 • ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של השירותים ו/או בצד ג' כלשהוא;

השירותים

 • השירותים שיוצעו לך על ידי החברה במסגרת שירותי הבנקאות הפתוחה כוללים את השירותים הבאים:
 • הצגת כל המידע הפיננסי של לקוחות החברה שניתן על ידי בנקים וחברות כ"א עליהם חלה רגולציית הבנקאות הפתוחה במקום אחד.
 • ייזום תשלומים מאת חשבון הבנק של צרכני הקצה של לקוחות החברה.
 • עדכניות המידע אשר יוצג לך במסגרת מתן השירותים: ככלל מערכות החברה מבצעות עדכון למידע המתקבל במסגרת השירותים ב4 מועדים יומיים: בשעה 00:00, בשעה 06:45 בשעה 14:00 ובשעה 20:00. באפשרותך לבצע עדכון נוסף של המידע בלחיצה על הכפתור "רענון" במסך המציג את תנועות החשבונות הפיננסיים.
 • מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או להוסיף שירותים בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
 • החברה נעזרת במיקור חוץ ועושה שימוש בספק טכנולוגי אשר מחזיק ברישיון נותן שירות מידע פיננסי במסגרת מתן שירותי מידע פיננסי ללקוחותיה.

אישור קבלת הודעות תפעוליות בקשר לשירות

לצורך השימוש בשירותים, יתכן ותשלחנה אליך הודעות/ מכתבים באמצעות הודעות SMS (מסרונים) והודעות בדואר אלקטרוני ("התראות") בהתאם לפרטים שמסרת לחברה בתהליך מתן ההסכמה לשירותים ו/או במסגרת אחרת. בהרשמתך לשירותים, הנך מאשר קבלת התראות מאת החברה.

הגנת הפרטיות

 • חלק מהנתונים הנדרשים לצורך הרישום לשירותים ואלה המתקבלים במסגרת שימושך בשירותים, לרבות מידע פיננסי אודותיך מאת מקורות המידע לגביהם נתת הרשאה לחברה במסגרת הרישום, כמו גם נתונים אודות מכשירך, התקשרויות שלך עם החברה וכיו"ב, נמסרים ונשמרים על-ידי החברה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, בין היתר, על-מנת לזהותך ואת מכשירך בעת השימוש בשירותים ועל-מנת לאפשר את מתן השירותים.
 • המידע הפיננסי שיתקבל אצל החברה יישמר על-ידיה לתקופה המקסימלית המותרת על-פי החוק. מובהר כי מידע שהחברה נדרשת לשמור לשם הליך משפטי, הליך ביקורת פנימית או פיקוח לפי דין, ישמר לפי דין.
 • מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של החברה, נתוניך ישמשו את החברה ו/או מטעמה ו/או צד ג' למתן השירותים (לרבות ספק/ים חיצוניים, ולרבות ספקים חיצוניים שמקום מושבם בחו"ל), לצרכים הבאים:
 • על-מנת לאפשר את מתן השירותים;
 • לצורך תפעול השירותים ותיקון תקלות במתן השירותים;
 • ניטור פעולות חשודות, פעולות לא מאושרות וניטור הונאות;
 • הפקת דוחות סטטיסטיים, לרבות מטרות סטטיסטיות הקשורות למתן השירותים לכלל לקוחותיה, בכפוף להוראות החוק;
 • בהתאם לנדרש על-פי כל דין או על-ידי כל רשות מוסמכת.
 • בנוסף, ובכפוף להסכמתך, החברה תעשה שימוש במידע פיננסי שאספה אודותיך במסגרת השירותים גם למטרות סטטיסטיות הקשורות למתן השירותים לכלל לקוחותיה, בכפוף להוראות החוק.

אחריות

 • החברה נוקטת במגוון אמצעים על מנת להבטיח את נוחות השימוש בשירותיה. עם זאת, לשם מתן השירותים, החברה נעזרת בספקים חיצוניים ומקורות מידע פיננסיים שונים, ומטבע הדברים ייתכנו שיבושים, תקלות או פגמים במהלך קבלת השירות.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הרישום ו/או השימוש בשירותים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהם ("נזקים"). על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לפעול בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 • מובהר כי החברה אינה אחראית על נכונות, מהימנות או עדכניות המידע שיימסר לה על-ידי מקורות המידע, במסגרת השירותים. מקורות המידע הם האחראים הבלעדיים לכל הנוגע למידע שימסרו לחברה במסגרת השירותים. בכל מקרה של מידע פיננסי שגוי, לא עדכני או לא מדויק, שנמסר לחברה עליך ממקור מידע כלשהו, עליך לפנות למקור המידע הרלוונטי על מנת לתקנו.
 • הנך האחראי הבלעדי על כל מקרה כאמור ולפיכך הנך מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור, במפורש.
 • החברה נוקטת מגוון אמצעים כדי להבטיח שהשימוש בשירותים, כולל עיבוד המידע במסגרתם, יהיו מהימנים ובטוחים, אולם אין וודאות מוחלטת בקשר לכך. לכן, האחריות להגן על המידע שלך חלה גם עלייך.
 • עליך לנקוט בכל האמצעים לשמירה על מכשירך, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת סיסמאות בתדירות שתורה לך החברה. החברה לא תישא באחריות במידה ומסרת את מכשירך או את סיסמאותייך לאחר.
 • בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של מכשירך, יש להיכנס לדווח על דבר האובדן ו/או הגניבה לחברה מהר ככל הניתן.
 • בכל מקרה של העברת מכשירך לאדם אחר, עליך להסיר את רישומך לשירותים, טרם העברת המכשיר לאדם אחר. אי ביצוע פעולת ההסרה כאמור, עלולה להביא לחשיפת נתונייך ופרטייך.