WooCommerce – הגדרות מיסים

המדריך הבא נכתב על-ידי מורנינג של חשבונית ירוקה ונועד לסייע בביצוע הגדרות בממשק של WooCommerce. כל הנכתב במדריך הינו בגדר המלצה בלבד ובאחריותם של המשתמשים לבצע את ההגדרות הרצויות להם.

כדאי לדעת:

אם לא התבצעו הגדרות מיסים בחנות ה-WooCommerce, כברירת מחדל כל המסמכים אשר יופקו במערכת יהיו מסמכים עם מע״מ וסכום המע״מ יגזר מסכום העסקה.

להוספת אפשרויות מיסים:

1. נכנסים ב-WooCommerce לתפריט לתפריט ״ווקומרס״ > ״הגדרות״ ועוברים ללשונית "כללי".

2. מסמנים את האפשרות ״הפעלה של תעריפי מיסים וחישובים״.

3. לוחצים על ״שמירת שינויים״.

לאחר הפעלת ההגדרה תתווסף לשונית ״מיסים״, אשר בתת הלשוניות הקיימות בה תוכלו לבצע את הגדרות המס הרצויות:

״אפשרויות מס״

כאן תוכלו לקבוע את הגדרות המס של החנות: מחירים כולל / לא כולל מס, על מה יתבסס חישוב המס, כיצד יוצגו המחירים ועוד.

״תעריפים סנדרטיים״

כאן יש לקבוע את הגדרות המס של ישראל.

שימו לב 💚 מומלץ מאוד לבצע את את הגדרה זו, אחרת במקרים בהם בו יקבע עבור פריט מסוים מחיר הכולל או לא כולל במע״מ, ההגדרה הספציפית עבור הפריט לא תופיע בחשבונית.