הפקת דוח מע״מ

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח מע״מ המאפשר לחשב את המע״מ לתשלום, על-פי המחזור העסקי ועל-פי ההוצאות אשר הוזנו במערכת.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות.

2. תחת ״דוח מע״מ״ – לוחצים על כפתור ״הפקת הדוח״.

3. בוחרים את התקופה לה יופק הדוח ולוחצים על ״הפקת הדוח״.

עם הפקתו, הדוח יירד אוטומטית למחשבכם.

פירוט השדות בדוח המע״מ

עסקאות

החלק של העסקאות בדוח המע״מ מפרט את סכום המס שהתקבל מלקוחות (מס עסקאות):

  • עסקאות חייבות (ללא מע״מ) – סכום ההכנסות של העסקאות בהן חויב מע״מ, לפני המע״מ.
  • עסקאות פטורות או בשיעור אפס – כל ההכנסות הפטורות ללא מע״מ.
  • המס על העסקאות – סכום המע״מ של כלל ההכנסות בהן חויב מע״מ.

תשומות

החלק של התשומות בדו״ח מציין את המס שיצא מהעסק (מס תשומות), כלומר ההוצאות של העסק.

  • הוצאות מוכרות (ללא מע״מ) – סה״כ הסכום המוכר למס הכנסה מתוך כלל ההוצאות לתקופה.
  • מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים – חישוב מס תשומות בגין ציוד קבוע (ריהוט, מחשבים וכו׳) – מתוך סוגי ההוצאות אשר מסווגות כרכוש קבוע: כלי רכב [8040], מחשבים וציוד עיבוד נתונים [8050], רהיטים ואביזרים [8060], מלאי בסיסי [8080], רכוש קבוע אחר [8090]). הסכום מחושב לפי האחוז המוכר למע״מ של כל הוצאה.
  • מס תשומות אחרות – חישוב מס תשומות בגין קניות שוטפות. הסכום מחושב לפי לפי האחוז המוכר למע״מ של כל הוצאה.

סה״כ מע״מ לתשלום

מתוך המס על העסקאות מחסירים את  מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים ואת המס על תשומות אחרות ומקבלים את סה״כ המע״מ לתשלום.